Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

Se Ewert Johanssons profil I LinkedIn

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

utskriftsvänlig sida

 

 

NYHETER

   

ARKIV


 

2017-12-18

 

Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar
Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.

Bakterier och virus har inga vingar utan flyger med partiklarna i rummet. ACU minskar

radikalt partiklarna i rummet och de riktigt farliga mögelgaserna (mVOC).


Med klassrumsrenaren ACU kan ett stort antal elever och lärare som tidigare lidit av luftföroreningar inomhus nu vistas i sina klassrum utan problem.

De minsta farliga partiklarna elimineras i ett tidigt skede av reningsprocessen och skapar samtidigt hälsosam luft.

Luftrenaren ACU, avlägsnar också lukter och föroreningar med mycket hög verkningsgrad.

Bättre luft bidrar till ökad koncentrationsnivå och bättre studieresultat.

Ju finare partiklar som finns i luften desto djupare tränger de in i lungorna och når slutligen de små ballongliknande strukturerna som kallas alveoler.

De allra farligaste partiklarna är i nanostorlek och kommer t.ex. från moderna dieselbilar.

Dessa partiklar tränger igenom lungorna och anrikas i blodet.

ACU eliminerar 100% av den statiska elektriciteten som ofta uppkommer mellan elevernas kläder och stolar och bänkar. Detta gör att partiklarna i luften dras till eleverna.

Med hjälp av den tysta inbyggda fläktens luftströmmar blir det reningsverkan i rummens alla hörn.

ACU är en kombivariant för snabb och enkel installation i tak, på vägg, hörnmontage eller bord.

Klassrumsrenaren är underhållsfri och producerar ingen ozon.

Den ansluts enkelt med medföljande sladd till ett jordat vägguttag.

Luftreningsenheten ACU finns i tre storlekar för rum på 84m2/200m3, 167m2/400m3 respektive 250m2/600m3.

 

 

2017-10-25

Nu kan Du se exakt hur förorenad luften är i just Ditt rum eller i stadsluften.

Med mer information kan Du ta bättre beslut – till exempel om en luftrenare skall installeras eller om ökad vädring behövs.

Du kan koppla samman flera detektorer och visa resultatet av Ditt fastighetsbestånds lokaler på webbsida eller annan bildskärm.

Nu får Du kontroll över luftkvalitén mer utförligt och ännu mer lokalt.

Mätningsjobbet sköts av detektorerna runt om i fastigheter eller utomhus.

 

Luftkvalitetsnivåer

PM2.5 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Färg

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

Grön

I

Mycket god

0 - 35

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

Gul

II

God

36 - 75

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

Orange

III

Lätt
förorening

76 - 115

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

Röd

IV

Mellansvår förorening

116 - 150

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

Lila

V

Svår förorening

151 - 250

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

Brun

VI

Allvarlig förorening

> 251

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 

Se hur förorenad luften är i t.ex. skolor.

Informationen visas lokalt i realtid på detektorns display i klassrummen.

Denna detektor ger exakt information om kvaliteten på den luft eleverna och lärare andas in varje dag.

Detta gör det enklare för Dig att ta beslut för åtgärder

Läs mer >


 

2017-03-06

SLUT MED DROPP FRÅN KYLTAK

Alla har förmodligen upplevt kondensvatten från kylbafflar/kyltak.

Automatikprodukter lanserar nu en ny uppgraderad kondensvakt med tidig varning om kondensbildning för att lösa ett känt fuktproblem och förhindra möjligheten till
"inomhusregn".

Kyltak blir allt vanligare i kommersiella fastigheter.
Det kan vid enkla klimatförhållanden förekomma att kyltakets driftstemperatur ligger i närheten av daggpunkten så att det föreligger fara för dropp.

Kondensvakten WCD känner faran för dagg kort tid innan detta inträffar och reducerar eller stänger av kylvattentillförseln till kyltaket/kylbaffeln.

Ju närmare daggpunkten kylvattentemperaturen kan ligga, desto bättre energieffektivitet och kylbafflarna kan eventuellt göras mindre.

Nytt i WCD kondensvakt är att den innehåller en fuktsensor och att det finns en temperaturgivare för beräkning av daggpunkten, som bygger på variablerna RH och T för en bättre precisionsmätning.

När dagg börjar bildas på givarelementet, stiger det elektriska motståndet snabbt. Detektorn sänder även ett larm i början av daggbildningen.

Kondensvakten har antingen en potentialfri kontakt eller en strömutgång och är monterad i en liten kapsling som kan fästas vid den kylda ytan som behöver mätas.

Detektorn levereras med ett monterbart spännband.
Med detta fästs detektorn enkelt och bra till kyltakets kallaste ställe. Den kan också skruvas fast på kyltakets kallvattenledning.

Kondensvakten är en rimlig övervakningslösning som förhindrar kondensskador från kyltak eller kylbafflar.

Läs mer >

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017-02-06

Spjällmotor för djurstallar och fjäderfäproduktion

Detta är spjällmotorserie som klarar svåra miljöer med kapslingsgrad IP66 i en motståndskraftig kapsling.

Därmed kan jordbrukarna göra besparingar för att slippa göra utbyte av standardmotorer med jämna mellanrum.

Olägenhetsfrågor i samband med jordbrukets luftutsläpp påverkar ventilationsutrustningen.

Källor till damm i byggnader omfattar foder, dunfjädrar, mikroorganismer och kristallisk urin.

Ammoniak i kycklinghus kommer från avfallet.

Strömateriel, omhändertagandet av avfall, luftfuktighet, pH och temperatur påverkar ammoniakkoncentrationen och utsläppsnivån som sammantaget gör att att vanliga standardmotorer tar skada.

Produkten är fullständigt skyddad mot damm och mot kraftiga vattenstrålar.

Läs mer >


 

2017-01-23

TIDIGT MEN EJ FALSKT RÖKLARM I VENTILATIONSKALER

Hur kan antalet falsklarm orsakade av nedsmutsade kanalrökdetektorer minskas utan att göra avkall på känsligheten?

Detta var en viktig utgångspunkt vid konstruktionen av rökdetektorsystem som beskrivs enligt nedan.

 

 

Eftersom röken från brandrummet alltid späds ut med ren luft från andra utrymmen inom brandcellen måste man ha ytterst känsliga kanalrökdetektorer.

Men med hög känslighet följer tyvärr s.k. falsklarm eller oönskade larm och därmed dåligt förtroende för larmsignalen.

De vanligaste orsakerna till falsklarm från rökdetektorer i ventilationskanaler har varit nedsmutsning och hög lufthastighet. För att komma tillrätta med detta har man ofta tvingats sänka känsligheten på detektorerna. Detta har man gjort på två sätt:

 • dels har man monterat filter på detektorerna för att få dem att fungera. Utan filter skulle vindhastigheten bli alltför hög. Med filter går givetvis känsligheten ned och när filtren blir igensatta av smuts fungerar ej detektorn.

 • dels har man placerat detektorn utanför trumman och genom rör fört upp röken genom detekteringsutrymmet och åter in i trumman.

Vad har man då uppnått med detta?
Genom att man tar en mycket liten del av luften och leder den in i detekteringsutrymmet får man givetvis också bara en liten del smuts och man klarar lufthastighetsproblemet.
Dock kvarstår det totala nedsmutsningsproblemet och om man inte rengör detektorn periodiskt får man alltid falsklarm.

Om man har svårt att detektera när detektorn sitter i ventilationskanalen, med tillgång till all passerande rök, hur svårt får man då inte att detektera utanför kanalen när man bara tar en mycket liten del av röken och leder den ut för detektering:

 • Dels måste man med säkerhet veta att man kan detektera rök och göra det i olika nivåer.

 • Dels får man inte blanda samman detektionskänsligheten med olika falsklarmpåverkande faktorer.

 

 

 

En kanalrökdetektor kallad TDD (True Duct Smoke Detector) klarar att detektera rök mycket tidigt i den svåra miljön i en ventilationskanal utan att falsklarma. TDD är en optisk fördunklingsdetektor som fungerar inne i kanalen. Sensordelen täcker i största möjliga utsträckning hela kanalen. En ljusstråle sänds ut från en sändare till en mottagare och om rök kommer in i kanalen fördunklas ljusstrålen och larm utgår. TDD-detektorn har justerbar känslighetsnivå från 3 till 25% (0,1 till 0,9db) fördunkling för de olika miljöer som kan finnas i en kanal.

Man kan således detektera mycket tidigt med TDD. Med hur klarar man falsklarmsproblemen? Blir inte även TDD smutsig, och blåser det inte lika mycket omkring den detektorn? Svaret är att smuts alltid finns i en ventilationskanal och att luft strömmar förbi detektorn mer eller mindre fort. Luften drar med sig damm och partiklar som givetvis också fastnar på TDD-detektorn. Men den klarar av att bli nedsmutsad utan att falsklarma och utan att förlora sin känslighet. Eftersom nedsmutsningen sker mycket långsamt i förhållande till fördunklingen vid brand har man använt sig av två olika tidskonstanter när man detekterar. Rökdetekteringen
mäts flera gånger i sekunden och nedsmutsningen mäts varannan timme. För att undvika oönskade larm vid idrifttagning och testning p.g.a kortvariga störningar som damm, vattendroppar etc.(ex.vis efter en byggnads färdigställande), finns en valbar fördröjning av larmsignalen.

När det gäller nedsmutsning mäter man alltså den mottagna ljuseffekten och jämför den med värdet två timmar tillbaka. Om den mottagna effekten gått ned höjer detektorn automatiskt den utgående ljuseffekten så mycket att den mottagna effekten alltid ligger kvar på larmnivå. Förhållandet till larmnivåerna är således stabilt och detektorn har alltid stabilt och detektorn har alltid den känslighet som den är inställd för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJÄLVKOMPENSERANDE
Förr eller senare kommer även TDD att bli totalt nedsmutsad. Hur lång tid detta tar beror helt på i vilken miljö detektorn sitter. Den utgående ljuseffekten höjs i olika steg analogt mellan 2-10 Volt och under hela kompensationsförloppet kan man optiskt eller via bildskärm avläsa i vilken kompensationssteg som detektorn befinner sig. När smutsnivån nått steg 7-9 Volt utgår servicelarm och då skall detektorn rengöras.Med dagens kanalrökdetektorer är det ofta komplicerat att rengöra en detektor. Det behövs specialister, man behöver kunskap om strålrisker från radioaktiva preparat, man behöver speciella mätinstrument för att kontrollera att man lyckats rengöringen och det blir mycket dyrt.

TDD-detektorn kan göras ren av den ordinarie driftspersonalen utan större förkunskaper än vad som erfordras för att göra rent ett par glasögon. Man behöver inte montera ned detektorn, endast ta ut sensordelen torka ren de optiska linserna och sätta in den igen. Detta innebär en totalekonomiskt bättre lösning för slutanvändaren med låg livscykelkostnad (LCC)


ANPASSNING AV TDD TILL OLIKA ÖVERORDNANDE SYSTEM
TDD är konstruerad för att kunna anslutas till alla i marknaden förekommande larm- och styrsystem, både digitala och analoga . Som standard finns två larmutgångar med en öppen växling för röklarm och en analog 2-10 Volt för servicelarmutgång. Servicelarmutgången kan exempelvis kopplas till datoriserade system där man kan se nedsmutsningen 0-100% på bildskärm.

Detektorns optionsvariant har 2 utgångsrelä för röklarm. Ett exempel på hur man utnyttjar de två larmutgångarna kan vara att larmutgång 2 ger ett röklarm medan utgång 1 används styrning av brandspjäll och fläktar där man ej vill gå via DUC eller busslinga utan enbart relästyrt som säkerhetskedja.


ÅTERSTÄLLNING AV LARMSIGNAL
Detektorn återställs när spänningen bryts eller manuell återställningsknapp alternativt med automatisk återställning.
Detektorn återställs också automatiskt när fördunklingen omkring upphör.


P.S. Detektorn möjliggör en jämn detektering av ljusa och mörka rökpartiklar. Se bilder om känslighet


Läs mer >

 

 

2017-01-16

Ozonfri luftrening med nya joniseringsstaven SPG

Många applikationer kräver luftkontroll och lukter kan vara svåra att spåra. Många gånger ger uttömmande (och dyra) undersökningar om inomhusluftens kvalitet upphov till fler frågor än svar.

SPG joniseringsstav har använts i flera av dessa  applikationskällor med stor framgång enligt nedan:

 • Flygplatser

 • Sjukhus

 • Kasinon

 • Omklädningsrum

 • Restauranger

 • Matsalar

 • Bårhus

 • Nagel- och frisörsalonger

 • Kennlar

 • Veterinärkontor

 • Fiskmarknader

 • Platser för brandskador

 • Soprum

I allmänhet kan joniseringsstaven med SPG-teknik effektivt kontrollera gaser med elektronvoltspotentialer mindre än 12.
Varje gas har en associerad elektronpotential (Ev).

SPG kontrollerar avsiktligt joniseringsutgången så att ingenting över en elektronvoltspotential på 12 oxideras.

Det är på detta sätt som SPG förhindrar ozon från att skapas.
Syrets Ev-tal är något över 12.
Om man producerar syre, skapas ozon,som är en oönskad biprodukt.

Nedan finns lukter som effektivt kontrolleras med SPG-teknologi:

 • Livsmedelsbutiker

 • Diesellukter

 • Jetrök

 • Matos

 • Kroppsodörer

 • Mögellukter

 • Lukt från skadlig algblomning

 • Lukt av smutsiga strumpor

 • Helikopterlukter

 • Cigarett- och cigarrökslukter

En nyligen gjord studie från en anläggning vid ett sjukhus, visar att SPG-tekniken kontrollerade de problematiska avgaslukterna från dieselgeneratorer varje vecka.
När reservgeneratorerna testades, sögs avgaslukterna tillbaka in i byggnaden vilket orsakade högljudda klagomål.

Efter installationen med SPG upphörde klagomålen på lukt.

Ps.
SPG joniseringsstav behöver aldrig bytas ut och eliminerar årliga utbyteskostnader, är ozonfritt samt passar andra fabrikat av joniseringsaggregat.

Läs mer >

 

2015-11-18

OZON
Automatikprodukter har tagit fram ett nytt bärbart mätinstrument som mäter omgivande nivåer av ozonhalter med stor noggrannhet.

Därmed kan människor som under kommande år exponeras för ozon skyddas mot denna dödligt giftiga gas som utlöses av stigande ozonhalter.

Människans luktsinne är inte tillräckligt känsligt för att kunna upptäcka ozonets metalliska lukt när gasen nått hälsofarlig nivå.

Känsligheten hos människors luktsinne varierar och påverkas av lokala förhållanden.

Ozon används idag i många industriella processer och kommersiella byggnader.

Det har därför blivit allt viktigare att mäta omgivande ozon runt ozongeneratorer, ozonapparater för rum, luftreningsaggregat, elektrostatfilter, spetsjonisering, rörjonisering, soprumsaggregat, apparater med UV-strålning och andra typer av luftbehandlingsinstallationer som framkallar ozon.

En unik sensorteknik ger hög noggrannhet och precisionsmäter med detekteringsgränser ner till 1 ppb.

Denna gaskänsliga sensor har dynamisk börvärdesjustering vilket minskar sensoravdrift.

Det lättservade mätinstrumentet gör stillestånden kortare och en av de unika egenskaperna hos den bärbara ozondetektorn är möjligheten att kunna byta sensorhuvuden mellan olika enheter.

Sensorer kan enkelt bytas ut utan ytterligare konfigurering.

Valet av tre bärbara ozonmätinstrument ger anpassad användbarhet beroende på applikation:

 • PS 500 är det kompletta paketet som innehåller inbyggd dataloggningsfunktionalitet, larminställningsnivåer och kontrollalternativ.

 • Om ozonkontroll är det vitigaste kravet kan PS 300 vara rätt alternativ. Den har både högt och lågt larm och användardefinierade börvärden för övervakning och kontroll av ozonkoncentrationerna.

 • PS 200 är grundmodellen. Den är huvudsakligen lämpad för hälsa och säkerhetsstickprov samt för test av personlig exponering.

 • Läs mer >

   

   

   

  2015-10-20

  Minskade underhållskostnader för gasdetektorer

  För övervakning av luftkvaliteten i parkeringshus och garage introducerar Automatikprodukter en innovativ utbytbar detektor.

  Detektorutbytet kan utföras utan specialkompetens.

  På parkeringsplatser under marknivå, i tunnlar eller på lastzoner – måste även minsta gasläckage kunna upptäckas, lokaliseras och rapporteras.

  Detektorerna som är speciellt optimerade för olika gastyper CO, NO2 och gasol arbetar selektivt i det avgränsade området.

  Gasdetektorerna tillsammans med sofistikerade styrsystem och obligatoriska varningsanordningar övervakar först och främst den luftkvalitet som krävs för hälsa men övervakar även anläggningen i övrigt.

   

   

   

   

  Revolutionerade utbytbara detektorer ger kostnadsbesparingar och skapar oberoende.

  Gasdetekteringssystem ska inte bara uppfylla senaste tekniska standarder (Level SIL2 EN50271), utan även de senaste lagkraven EN50545.

  Från tid till annan, men minsta vartannat år, behöver dessa gasdetektorer justeras eller kalibreras för att säkerställa korrekt övervakning.

  Den nödvändiga kalibreringen av detektorerna har hittills var en mycket komplicerad procedur. Den som ansvarat för garageövervakningen var beroende av att behöva anlita ett externt specialistföretag för att regelbundet kalibrera detektorerna på plats.

  Detta var både tidsödande och kostsamt.

   

  Tack vare den utbytbara detektorn kan omkalibreringar utföras på hemmaplan.

  Automatikprodukter skickar på begäran de nyligen kalibrerade detektorhuvudena till ansvarig för parkeringen, som enkelt och på kort tid kan bytas ut enligt principen Plug & Play.

  Detta innebär betydande tids- och kostnadsbesparingar, eftersom man inte behöver anlita ett externt specialistföretag.

  Därmed blir det en låg livscykelkostnad (LCC).

  LCC är den sammantagna investerings- och driftskostnaden under produktens livstid.

  Läs mer >

   

   


  2015-09-24

  Sjukahussyndromet - ger hela bilden ögonblickligen

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) fortsätter mot striktare regler, nu söker miljökonsulter, och fastighetsförvaltare efter mer precisa, tillförlitligare och flexiblare system för att övervaka potentiellt skadliga inomhusmiljöer.

  Först identifierat som “kontorssjukdom”på 1970-talet, eftersom data hade påvisat att kontorsarbetare i nybyggda byggnader och hyresgäster i nya bostäder uppvisat en rad icke-specifika symtom, kallat ”sjukahussyndromet” (SBS) blev detta identifierat i ca. 20% av nybyggda kommersiella byggnader.

  Forskning kopplade snart ihop SBS och dess påverkan på människor - som huvudvärk, ögonirritation, andningsobehag, yrsel, synrubbningar och minnesförsämring - till ett antal specifika inomhuskällor, av vilka många innehåller flyktiga organiska ämnen (VOC). Dessa källor inkluderar mattor och möbler, rengöringsprodukter, kontorsutrustning, människor i boendemiljöer samt mikrobiella aktiviteter och bekämpningsmedel.

  Dessa särskilda källor släpper ut flyktiga organiska föreningar i atmosfären, så kallade avgasning.

  Effekterna av avgasning förstärks ofta av dålig uppvärmning och ventilation (HVAC)-system eller överutnyttjande av luftcirkulation både i bostäder och i kommersiella byggnader, vilket förvärrar symtomen.

  I samband med strängare lagstiftning för inomhusluft, börjar de som har ansvar för miljö, säkerhet, hygien och byggnader att inse komplexiteten i övervakningen av inomhusluften, särskilt i större byggnader.

  Detta beror på ökad förståelse för att konsekvenserna av SBS varierar i en byggnad, till och med på ett enda våningsplan.

  Och denna variation kan mycket väl orsakas av människor eller andra variabler under loppet av en viss period.

  Övervakningskomplexiteten som beror på variationen av inomhusluften kan försvåras ytterligare av potentiella mätfel orsakade av fukt eller föroreningar. Dessa fel kan variera mellan 15 till 20% och kan, i kombination med bristen på detaljerad zon-för-zondata, medföra att hela övervakningsprocessen ger felaktiga resultat.

  För att övervinna problemen med de potentiella övervakningsfelaktigheterna som kan orsakas, har Automatikprodukter luftkvalitetsdetektorer för att ge mycket noggrann och kontinuerlig datainformation om inomhusluften i olika zoner.

  Produkterna heter QHT och BIO

  Luftkvalitetsdetektorn QHT gör bilden av inomhusluften fullständig genom att erbjuda kontinuerlig och mycket korrekt information om luftfuktighet, temperatur och VOC, så att variabler, såsom mänsklig närhet kan genom spåras, både dag och natt.

  Detektorerna ger kontinuerlig, mycket noggrann övervakning av kvaliteten på inomhusluft också spåras i hela byggnaden zon efter zon, våning efter våning, oavsett hur stor byggnaden är.

  Detta innebär att användare, oavsett om de är erfarna miljökonsulter, professionella inom säkerhet och hygien eller fastighetsförvaltare, så kommer de att ha en fullständig bild av ständigt föränderliga miljöförhållanden med omedelbar tydlighet.

  Läs mer >

  Luftkvalitet, standard

  Demand controlled ventilation in class room

   

  Biogivarens modul och kvaliteten på inomhusluften

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  2015-09-06

  Dålig lukt från soprum kan ibland sprida sig till övriga delar av fastigheten.

  Det kan till och med vara besvärande att gå in i soprummet på grund av dålig lukt.

  AP:s luftrenare tar bort bakterier och mögelsporer etc.

  Vanliga problem i soprum:

 • Smittsamma mikroorganismer

 • Starka dåliga lukter

 • Mögel och andra skadliga föroreningar

 • Lukspridning till andra lokaler

 • Luftrenare ersätter dyra kylda soprum.

  Läs mer i nedanstående länk:

  Läs mer >

   


  2015-02-26

  TRAFIKLJUS VARNAR ELEVER FÖR DÅLIG INOMHUSLUFT

  En enkel CO2-detektor för väggmontage har försetts med lysdiodsindikeringar för att varna elever och lärare att luften i deras klassrum innehåller för höga halter av CO2.

  Den nya CO2-detektorn RC 24 från Automatikprodukter har lysdioder med olika färger som indikerar olika CO2-halter.

  Rött betyder dålig luft (1100-2000ppm), gult betyder att luften är ok (900-1000ppm) och grönt indikerar bra luft (450-800ppm).

  När röd lampa tänds betyder det att man bör utöka ventilationen genom att t.ex. vädra.

  Det tar cirka två minuter att minska CO2-koncentrationen från 1400ppm till 800ppm.

  Detektorn RC 24 indikerar CO2-halten på ett tydligt sätt.
  Det är bättre att lita på CO2-detektorn än på ventilations-systemet som enligt media tydligen inte fungerar tillfredsställande.
  CO2-detektorn RC 24 övervakar luften kontinuerligt; både elever och lärare kan avläsa detektorns lysdioder.

  Dålig luft påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Den gör både elever och lärare trötta vilket påverkar inlärningen negativt.

  Lärare som arbetar skolor med frisk luft har färre sjukdagar än sina kollegor i  ”sjuka” skolor.

  CO2-detektorn RC 24 har också valbar analog utsignal
  4-20mA, 0-10Vdc eller 0-5Vdc samt Modbus kommunikation som kan anslutas till automatisk övervakning och kontroll av CO2-halten.

  Detektorn finns även i ett utförande med inbyggd fukt- och temperaturövervakning med benämningen RCHT 24.

  Läs mer >

   

  RCHT 24

   

   


  2015-01-15

  LUFTHÄLSOINDIKATOR

  Ny detektor säkrar kontrollen av luftkvalité visuellt.

  De senaste åren av internationella debatter om ren luft har rönt stor uppmärksamhet och skapat ett ökat fokus kring bra luft i skolor m.m.

  AP lanserar en ny prisvärd luftkvalitetsdetektor som kan förmedla aktuell information visuellt via en display och förhindra att dålig luft skapas.

  Displayen visar automatiskt för personerna i vistelsezonen fyra olika nivåer av aktuell status:

  • Bad

  • Poor

  • Fair

  • Fine

  Begripligt för alla!

  Detektorn QHT 24R innehåller också funktioner för luftfuktighet och temperatur med valbara utgångssignaler 0-10Vdc, 0-5Vdc eller 4-20mA

  Modbus RTU är inbyggd som standard.

  QHRT 24R ligger också helt rätt i tiden då kraven på ren luft ökar och med detta följer också ett ökat säkerhetstänkande avseende luft.

   

   

   

   

   

  Läs mer >

   

   

   

     

   

  Visat AQ-värde
  /Justera: AQ-nivå 1/2/3
  Temperaturenhet C/F
  Skärmrullning På/Av

  Visad temperaturnivå/ Flytta i menyn

  Visat fuktvärde
  /Justera: AQ-nivå 1/2/3
  Temperaturenhet C/F
  Skärmrullning På/Av

  Lägg till i menyn Flytta i menyn

     


  2014-11-26

  Automatikprodukter AB Sverige, introducerar TUD 102,  en 2kW tyristor monterad på DIN-skena och framtagen för att kontinuerligt styra elektriska batterier från BMS / PLC eller annan regulator med 0-10Vdc utgångssignal och höja / minska.

  Noggrann reglering ökar värmekomfort. TUD 102 anpassar sig snabbt till temperaturförändring hos den uppvärmda ventilationsluften eller om den värms upp av panelradiatorer.

  Den exakta steglösa reglering ökar värmekomfort och minskar energikostnaderna.

  Den TUD 102 använder solid state-strömbrytare för på/av via pulsmoduleringsteknik PWM.

  Den stora fördelen med TUD 102 är hög precision, med steglös reglering 0-100% av förhållandet mellan på / av tid beroende på den faktiska efterfrågan på uppvärmning.

  Den TUD 102 har inga rörliga delar som kan förstöras.

  Strömförsörjning sker med hjälp av halvledare med nollgenomgång för att minska RFI-problem.

  Den TUD 102 har överhettningsskydd, vilket återställs automatiskt.

  AP's power styrenheter levererar upp till 400 kW vid 220V-255Vac eller 380-440Vac för olika styrning av elektriska värmebatterier eller andra elektriskt resistiva laster.

  Läs mer >

   

   

   

   


  2014-10-21

  Man har funnit att svetsanläggningar, simhallar, laboratorier, gym och många andra ohälsosamma utrymmen behöver bättre ventilation för att uppnå bättre inomhusklimat. AP:s Miljödetektor BIO kan vara pusselbiten för bättre inomhusmiljö.

  De flesta systemkonstruktörer använder CO2-givare för att indikera personbelastning som en del av behovsstyrd ventilation.

  En nackdel med denna metod är att den ignorerar de skadliga föroreningar som kan vara närvarande i luften även när CO2-nivåer är låga.

  VOC-sensorer erbjuder det bästa av två världar.

  De möjliggör ventilation baserad på personbelastning och luftföroreningar - och kräver inte något mer arbete än att man installerar en CO2-givare.

  Miljödetektorn BIO mäter både VOC och CO2 och gör detta genom att mäta flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och lämnar utgående signal som motsvarar en CO2-nivå på 0-2000 ppm.

  Detta innebär att systemkonstruktörer kan använda VOC/CO2-baserad detektorer och samtidigt övervaka både personbelastning och VOC.

  En av nycklarna till AP-sensorns pålitlighet är att VOC är en väl så bra indikator på personbelastning som CO2.

  Det beror på att en stor andel av flyktiga organiska föreningar i ett utrymme inomhus genereras av människors andedräkt, svett och hud eller från cologne och parfymer etc. 

  Omfattande forskning har genomförts på människors beläggning, VOC nivåer och CO2-nivåer på 1.500 kontor, skolor och hem för att fastställa sambandet mellan dessa tre faktorer.

  Forskningen identifierade en komplex korrelationsalgoritm mellan VOC och CO2. Denna algoritm användes för att skapa utsignalen från VOC-givaren.

  Riktigheten i denna utgång jämfört med CO2-nivåer visas i pdf-filen Erfarenhetstester.

  Diagrammet visar att VOC-givaren spår beläggning och att produktionen har en hög korrelation med CO2-nivån.

  Detektorn indikerar när ytterligare VOC eller luftföroreningar förekommer från matlagning eller andra aktiviteter.

  Läs mer >

   

   

   

   


  2014-08-21

  Övervakningscentral för minskade luftföroreningar

  Gascentralen VOC från Automatikprodukter har en inbyggd detektor som känner av när det finns behov att avlägsna lukter för att förbättra luftkvaliteten och optimera ventilationen.

  Den integrerade CO2 / VOC-givaren (VOC=Flyktig organisk förening) mäter koncentrationen av olika lukter och gaser som tobaksrök, kroppslukter, stekos, kolmonoxid, metangas, etanol, aceton, metanol osv. som finns i rummet.

  Denna gascentral för inomhusbruk erbjuder en lösning i en mängd olika tillämpningar som. t.ex. restauranger, pubar, kök, toaletter, rekreationsutrymmen, omklädningsrum, rökrum och styrd ventilation i bostäder.

  Gascentralen kan kompletteras med ytterligare en extern detektor för annan gasdetektering.

  Gascentralen ökar på ett påtagligt sätt trivseln i kontorsbyggnader samtidigt som den minskar energiförbrukningen.

  Sensorn är förkalibrerad och lätt att installera. Till följd av detta görs driftsättningen med de vanliga installationsåtgärderna med bland annat placering på vägg 1,6m över golv. Något behov av ytterligare kalibrering av en kvalificerad tekniker finns ej.

  Med hjälp av detektorn kan energiutgifterna såsom uppvärmnings- och driftskostnader sänkas genom bättre optimering av ventilationsanläggningen.

  Läs mer >

  Projekteringstips >

   

   

  Nivåer att ställa in efter ventilationssystemet

  Mätningen startar på 450 ppm. Vid 10 volts utsignal blir det ca. 11% vid 4800 ppm och 22% vid 0 - 2000 ppm.


  2014-01-14

  Nya digitala in- och utgångsmodulerna kan utföra en mängd reglerfunktioner för fastighets- och industriautomation såsom

  • larmintegrering

  • stegreglering

  • binära utgångar

  • omvandling av analoga signaler

  • öka/minska reglering

  • modbus överföring

  • och många andra typer av applikationer

  från en rad olika reglersignaler

  Produkterna med dess reglerlösningar hjälper till att förbättra fastighetövervakningssystemens utformning med minskade kostnader.

  Läs mer >

   

   


  2013-11-29

  Spjällmotorer godkända för kärnkraftverk

  AP har kvalificerat sig för säkerhetsrelaterade installationer i kärnkraftsanläggningar enligt tekniska bestämmelser för ventilationsanläggningar.

  Spjällmotorerna tillverkas i överensstämmelse med senaste kvalitetsprocedurer för användning i kärnkraftsmiljöer.

  Det har varit en process med rigorösa krav med detaljgranskning och redovisning av tillverkningsprocesser och sluttestning av motorerna.

  • Våra spjällmotorer uppfyller nu innehavet av ISO 9000 kvalitetssäkringssystem med tillhörande kvalitetsmanualer och ISO-certifiering.

  • CE-testerna har granskats och vi innehar testprotokoll från Notify Body.

  • Motorerna uppfyller olika elektriska krav såsom t.ex.  Europastandarden EN 607730-1 för styrdon jämte andra elfunktionsklasser.

  Utvärderingen fram till ett godkännande av spjällmotorerna som gjorts med kvalitetsinspektörer inom kärnkraftsindustrin har tagit nästan ett år i anspråk.

  Nu är vi hamn med första leveransen.

  Läs mer >

   


  2013-11-27

  En ny partikelmätare som mäter partiklar PM 2,5 (mindre än 2,5 micron). Mätaren ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.

  Därmed kan alla som är oroliga för sin inomhusmiljö få full kontroll över luftkvalitén.

  Personer i vistelsezonen, skollokaler, olika typer av rum, hemma i bostaden etc., kan tydligt avläsa hur ren luften är i respektive lokal. PM2,5-koncentrationen visas som medelvärden över en timma i sex nivåer och talar tydligt om hur ren luften är.

  Informationen presenteras på ett överskådligt sätt på framsidan av detektorn och man kan enkelt avgöra om rätt filtrering kommer från ventilationssystemet eller från annan installerad luftreningsteknik.
      

  En LCD-display visar realtidsmätning av PM2,5 med glidande medelvärden samt verklig mätning av temperatur och luftfuktighet.

  Den inbyggda sensorn har en optisk avkänningsmetod via infraröda lysdioder, som realtidsövervakar inomhuskoncentrationen för PM2,5.

  Tekniken har en kompenseringsmetod med upp till 10 kalibreringspunkter för att garantera PM2,5:s noggrannhet i olika miljöer.

  Allmänhetens krav på ren luft gör att det finns starka önskemål om en partikelmätare som visar inomhusluftens kvalité lokalt i rummen samt med möjligheten att ansluta denna information till ett överordnat övervakningssystem.

  Nu finns denna partikelmätare tillgänglig, antingen som bordsmodell eller för väggmontage.

  Med partikelmätaren installerad kan var och en överta kontrollen över den luftkvalité som ventilationssystemet presterar och man får därmed en helt annan insyn i vad som händer i rummens inneluft vid olika aktiviteter än vad som tidigare varit möjligt.

  Väggmontagevarianten är försedd med Modbus-anslutning.

  Med produkten följer en lättförståelig tablå som sätts upp intill produkten.

  Partikelmätaren skall skapa uppmärksamhet och ökad drivkraft till att förbättra luftkvalitén

  Läs mer >


  2013-11-27

  Vi introducerar en serie rumstemperaturgivare - SAS, passiva och aktiva, för väggmontage, som ger pålitlig och exakt information om temperaturen till styr-och övervakningssystem i fastigheter.

  Kapslingen är vit för att passa de flesta rumsmiljöer.

  Givarna tillfredsställer inte bara kraven på temperaturregleringar i fastigheter utan erbjuder också en tilltalande lösning för interiördesigners, arkitekter, projektledare och slutanvändare med olika krav och behov.   

  Rumsgivarna har antingen en termistor av hög kvalitet eller ett nickel-/platinaelement med alternativt 0-5V, 0-10V eller 4-20mA som arbetar inom vissa temperaturområden som kan vara kundanpassade.

  Kombinationen av olika utgångssignaler och mätområden i en enhet skapar en mängd olika användaralternativ från en och samma givare.

  Dessutom finns bestyckningsalternativ med potentiometer med lokal börvärdesjustering av rumstemperaturen, fläktstyrning av 3-5 hastigheter, LCD-display som visar aktuell temperatur eller manövertryckknapp för belysning.

  Läs mer >


  2013-11-16

  Brett sortiment av spjällmotorer från 2 Nm till 
  100.000 Nm  - allt samlat på ett ställe

  Spjällmotorhuset ger Dig det bästa vid val av spjällmotorer

  Olika kapslingsgrader från IP21 till IP68

  • Standard - Energilöst/stängt - Fjäder

  • Snabba - Starka - Supersnabba

  • Svåra miljöer - Industriellt/Marint - Stallmiljö

  • Modbus - Dragskåp - Offshore

  • Industriella - Explosionssäkra ATEX  - Kärnkraftverk

  • Specialvarianter jämte många andra applikationer

  Se översikt över AP spjällmotorer

   


  2013-11-05

  Ren luft i kombination med hälsosam luft från ventilationen

  AirClean monterade i luftbehandlingsaggregat är ett filtreringssystem som består av en kombination av elektrostatiska filtreringskassetter (EFX) och spetsjonisering i tilluftsdonen.

  Se också:

   

   


  2013-10-12

  Upptäck risken för ”inomhusregn” från kyltak/-bafflar

  WCD 2 är en ny kondensvakt, som övervakar och upptäcker risken för kondens.

  Tidig varning för kondensbildning är ett sätt att lösa detta fuktproblem och förhindra eventuell förekomst av ”inomhusregn”.

  Med en mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturkoppling kalkyleras daggpunkten i realtid.

   

   


  När daggpunkten närmar sig avger säkerhetsvakten WCD 2 ett snabbt blinkande sken och reläutgången växlar till att stänga av eller reducera kylvattentillförseln till kyltaket/-baffeln när:

 • daggpunkten är uppnådd

 • om rörsystemet är mycket kallt

 • om luften är tillräckligt varm när detektorn är i funktion

 • Ju närmare daggpunkten kyltemperaturen kan ligga desto bättre blir energieffektiviteten.

  Kondensvakten har antingen en potentialfri kontakt eller strömutgång och är monterad i en liten kapsling som kan fästas på den kylda ytan som behöver mätas.

  Detektorn till kondensvakten

 • levereras med ett monterbart spännband.

 • fästs smidigt med spännbandet på kyltakets kallaste ställe.

 • kan också skruvas fast på kyltakets kallvattenledning.

 • Kondensvakten WCD 2 är en enkel lösning för förebyggandet av kondensskador för kyltak/ -bafflar.

  Läs mer >


  2013-04-18

  Dagsljusreglering ger avsevärda energibesparingar genom från- eller tillkoppling  av belysningen  eller analog reglering efter dagsljusinsläppet som endast tillåter den ljusmängd som behövs för aktivitet intill ljuskällan.

  En ljusdetektor känner av hur mycket ljus det är i lokalen och reglerar belysningen efter dagsljusinsläppet.

  Ljusnivån sänks eller höjs automatiskt eller on/off-styrs.

  Med dagsljuskontroll via HF-drift av lysrör erhåller man automatisk reglering av ljusnivån.

  Detektorn talar om när ljusstyrkan skall höjas eller sänkas.

  Denna teknik finns även för utomhusbelysning och växthusapplikationer.

  Ljusregleringen kan ge en energibesparing upp till 70%.

   

   


  Ljusdetektorn är försedd med omkopplare för valfri inställning i olika luxområden med utgångssignal 0-10V/4-20mA för enkel anpassning till DUC/PLC eller annat styrsystem.

  AP ljusdetektor energieffektiviserar utom- och inomhus beroende på aktuella ljusförhållanden.

  AP ljusdetektor ser till att man får det ljus man behöver . . . men bara när man behöver det.

  Läs gärna mer i nedanstående länkar.


  2013-04-10

  Gasdetektering för garage

  För bästa gasdetektering i slutna garage rekommenderar vi följande:

  NO2 010 är kvävedioxiddetektorn för dieselbilar som placeras 2 dm över golv eftersom gasen lägger sig som en dimma över golvet. NO2 är en tung trögrörlig gas.

  Se pdf om antal detektorer och placering.

  Evakuering av avgasblandad luft sker med undertryck med rätt balans till- och frånluft.

   

   


  Detektorn skall programmeras 2 ppm för förvarningslarm och 5 ppm för skarpt larm.

  Evakueringen används för att suga upp avgasblandad luft med hög hastighet för att skingra luften i stället för att belasta närområdet.

  Frånluftsdonen placeras nära golvet som samlar avgaserna och ansluts sedan till evakueringsfläkt.

  Vid hög halt larmar systemet via blinkande gasalarmskylt, blixtljus eller varningssiren för respektive larmnivå samtidigt som aktuell evakueringsfläkt startar/hastighetsreglerar per automatik så att koncentrationen minskas.

  Kvävedioxid är cancerframkallande och kan inte filtreras bort av näsa eller hals utan tränger in i lungorna för att gå vidare ut i blodomloppet för att slutligen hamna i hjärtat

  För att bryta ner kvävedioxid i ventilationssystem kan Du använda EFX elektrostatfilter kompletterad med spetsjonisering.

  Ps. AP är rådgivare för rätt användning av gasdetektorer i parkeringshus.


  Se nedanstående pdf:er för ytterligare information om olika gasdetektorer

  Kvävedioxiddetektorer

  Kolmonoxiddetektorer

  NO2 MNO2 LNO2 NO2

  Standard

  Medium cost Low Cost Energibesp.
  CO MCO LCO CO

  Standard

  Medium cost Low Cost Energibesp.

  2013-04-03

  Gascentral

  Automatikprodukter har tagit fram gascentralen O2C för syrgas som varnar och ger manöverfunktioner på samma gång.

  Med denna central kan en mängd olika orsaker som leder till syrebrist och efterföljande skador eller dödsfall förhindras genom att man på ett tidigt stadium får varning för minskad syrekonsumtion.

  Det finns larm och övervakningsfunktioner inbyggda så att personal kan evakueras tills problem har utretts och åtgärdats.

  Gascentralen har en inbyggd syrgasdetektor och kan ta emot analoga signaler från en annan gasdetektor och ett antal digitala signaler.

  Via en programvara och med menystruktur behandlas sedan insignalerna på ett specificerat sätt för att därefter sända ut ett antal analoga- och digitala utsignaler.

  Dessa utsignaler utgör systemets mät-, larm-, och styrfunktioner.

  Man kan ha en till fyra larmnivåer per givare.

  Utgående signaler kan förses med tidsfördröjning.

  Mätvärden och larmvärden kan avläsas på en display.

  Gascentralen har inbyggd diagnostik som själv identifierar givarfel, ledningsavbrott och instrumentfel.

  Gascentralen O2C upptäcker syrebrist på ett tillförlitligt sätt. Den är lätt att installera och använda och kräver endast ett enkelt underhåll. Den ger ett utmärkt skydd både för anställda och för olika anläggningsutrustningar.

  Läs mer om syrgasteknik

   

   

   

   

   

   

   


  2013-04-03

  Återanvändbara och tvättbara filter innebär att Du inte byta filter i framtiden. Medierna i filtret har antimikrobiella inbäddade element.

  EFX luftfilter är tillverkade av högkvalitativt material och konstruerade för att överleva luftbehandlingsaggregatets livstid

  Damm, smuts och föroreningar fastnar i filtret och rengörs innan den renade friskluften blåses ut i luftströmmen.

  EFX luftfilter görs också med en antimikrobiell egenskap som hjälper till att eliminera organiska föroreningar som dammkvalster, mögel och andra skadlig bakterier.

  Det elektrostatiska filtret EFX ger Dig många år av utmärkt funktion och bra livsklimat. Det minskar i hög grad belastningen i våra renhållningsverk och tär inte på jordens resurser.

  Tänk på att om miljontals fastigheter byter sina filter upp till 12 gånger per år och avyttrar sina gamla filter till renhållningsverken. Siffran är verkligen häpnadsväckande.

  Handgjord Kvalitet .... Premium elektrostatiska luftfilter

  • Avskiljningsgrad upp till 99,95%

  • Skapar låga inre tryckfall i aggregatet

  • Damm kapacitet att hålla 600 gram   Varför använda en elektrostatisk luftfilter?

  • För att bibehålla den renaste inomhusluften i Ditt hem eller fastighet

  • Sänker Din uppvärmning och nedkylningkostnader

  • Förbättrar din energieffektivitet i ventilationsanläggning – låga SFP-tal

  • Avlägsnar skadliga damm, pollen, kvalster, mögel och sporer

  • Mindre städning

  • Antimikrobiell

  • Du sparar pengar – köper endast en gång

  • Miljövänlig och tvättbar
  Fördelarna med Renluftsfilter EFX

  • Luftfilter är permanent och aldrig behöver bytas ut

  • Tar bort alla föroreningar med 99,95% avskiljningsgrad

  • Bibehåller damm och partiklar i en uppsamlingsfälla

  • Du kommer aldrig att behöva köpa ett annat filter igen

  • Du behöver bara tvätta filtret

  • Storlekar anpassade efter internationell standard

  Läs mer om EFX högteknologiska luftfilter

  index_products_mail_se.htm

   

   


  Mögel före filtrering 

   


  Mögel efter filtrering

   


  Bakteriekolonier före och efter rening    

   

  2013-03-06

  Ammoniakdetektor som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

  Den intelligenta gasdetektorn NH3 100 ger noggrann ammoniakdetektering och skydd som erbjuder tillförlitlig övervakning för en mängd olika applikationer.

  På grund av dess många användningsområden, är ammoniak (NH3) en av de mest producerade oorganiska kemikalier över hela världen.

  Det används inom petroleumindustrin för att neutralisera syror i råolja för att skydda utrustningen från korrosion och genom naturgasbehandling som en metod för NOx-kontroll.

   

   

   

  Ammoniak används också som ett kylmedel i industriella kylsystem som finns i livsmedelsanläggningar och som gödningsmedel för att producera ammoniak- och nitratsalter.

  Ammoniakgasen ingår i många applikationer. Den är dock frätande och farlig och vid exponering av höga koncentrationer leder gasen till lungskador och död.

  Exponering för gasformig ammoniak begränsas av Arbetsmiljöverket till 15 minuter vid 50 ppm och 8 timmar vid 25 ppm.

  Gasdetektorn NH3 övervakar ammoniak i mätområdet 0-100 ppm.

  Den har ett inbyggt elektrokemiskt precisionselement med liten nollpunktsavvikelse över sina operativa miljöförhållanden och har en av de snabbaste respontiderna på marknaden, med en T90 reaktionstid på mindre än 35 sekunder.

  • Detektorn mäter NH3 med en noggranhet av ± 4 ppm.

  • NH3-detektorn är lätt att installera och kan kalibreras manuellt eller med hjälp av serviceverktyg.

  • NH3 100 skyddar människor och utrustning där ammoniakläckage utgör en fara.

  Lär mer om NH3


  2012-12-04

  Helsingborgs Lasarett har den renaste luften för operationsalar.

  Sjukhuset utrustade operationssalar med AP:s luftreningssystem Air Clean som har ett integrerat elektrostatfilter, EFX.

  Avsikten var att öka tryggheten och säkerheten för patienterna så långt det är möjligt, och eliminera alla tänkbara smittvägar tillsammans med övriga förebyggande åtgärder.

  Elektrostatfilterna skapar låga cfu/m3-värden, dvs.låga halter av luftburna bakteriebärande partiklar i hela operationssalen.

  Ventilationen ger en behaglig arbetsmiljö för personalen i operationssalarna.

  Arbetet sker i mycket väl filtrerad luft med en avskiljningsgrad på 99,7 %.

  Dessutom ger EFX elektrostatfilter en energibesparing på 30% av fläktmotorns eldrift tack vare det låga tryckfallet över filtret.

  SFP talet (mått på ventilationssystemets effektivitet) påverkas positivt genom att sänka det dimensionerande tryckfallet ner till ca 35 Pa.

   

  Läs mer >

   

   


  2012-12-04

  Gasdetektor för vätgasläckage

  Pålitlig övervakning av läckage av vätgas finns för en mängd olika industriella och kommersiella anläggningsmiljöer. Detektorn upptäcker exakt vätgasmängd i olika LEL-nivåer.

  H2 Gasdetektor bevakar kontinuerligt den brännbara vätgasen i den omgivande luften under den nedre explosionsgränsen.

  Den har en inbyggd precisionssensor med en svarstid t50<3 sekunder och t90<10 sekunder/metan.

  Detektionsgränsen är 0,5% LEL


  Detektorn har en sofistikerad design med många applikationsmöjligheter, inklusive analoga signaler, reläutgångar eller Modbus-kommunikation samt en LCD-display som option som visar gaskoncentration i LEL.

  Gascentralen CH2 visar också felkoder för felsökning och ger en fullständig övervakning via sin display.

  Processingenjörer ser vätgasläckage som en fara. Eftersom de har som uppgift att skydda människor, utrustning och miljö finner de H2 vätgasdetektor väl lämpad för ett brett spektrum av branscher där vätgas läcker.

  Vätgasdetektorn finns också i explosionssäkert utförande som uppfyller ATEX, CSA och UL.

  Läs mer >


  2012-10-09

  Explosionssäkra spjällmotorer och ventilställdon

  Här hittar Du ATEX ställdon för spjäll, brandspjäll och ventiler inom byggnadsautomation, kemi-,
  läkemedels-, industri- och offshore anläggningar i riskområden zon 1, 2 och 21,22. Ett omfattande program som uppfyller kraven på explosionssäkerhet.

  Explosionssäkert godkännande med IP66 (68) kapslingsgrad och universell teknisk prestanda samt en integrerad värmare som option för säker drift i extrema omgivningstemperaturer.

  Ställdonen finns i utförande med signalkontakter, snabba, supersnabba och anpassning till olika typer av kulventiler och sätesventiler.

  Högsta ATEX-godkännande för alla typer av gas, dimma, ånga och damm ger god säkerhet i varje applikation.

  Ställdonen är 100% överlastskyddade och självlåsande. Borstlösa motorer står för lång livslängd drift.

  Detta är ett urval av AP:s produktprogram för explosionsskydd, som har testats av internationella testinstitut och kontrollorgan. Givetvis är allt provat enligt ATEX-direktivet.

  Tala med Ewert - specialist på explosionsskyddat materiel.

  Läs mer om Explosionssäker ATEX


  2012-04-22

  Värmeväxlare får på grund av beläggningar och nedsmutsning en kraftig försämrad effekt och behöver då rengöras.

  EFX elektrostatiska filter skyddar platt- och roterande värmeväxlare från nedsmutsning och bibehåller en hög verkningsgrad hos växlaren.

  Rengöring av värmeväxlare är ett grundläggande problem i ventilationsaggregat.

  EFX är en innovativ produktlösning för att eliminera problemet vid källan.

  Filtret är en effektiv partikelfälla som kan fånga även de minsta partiklarna.

  Elektrostatisk filtrering förbrukar lite energi, sparar upp till 30% av fläktmotorns energikostnad genom att ha konstant lågt tryckfall oberoende av nedsmutsning.

  EFX-filter har konstant elektrisk laddning och försämras inte med tiden och livslängden beräknas till 20 år med en återbetalningstid på cirka 4-5 år.

  Läs mer om lösningar på ventilationsproblem:

   


   


  Lufttryckssänkning
  När F9 nr. 1 är mättat måste det ersättas.
  När F9 nr. 2 är mättat måste även detta ersättas.


  Energibesparingar


  2012-03-28

  Banbrytande trådlös givarteknik  SonNet från Automatikprodukter har gjort det möjligt att spara 15% av elinstallationskostnaden ingående i styr- och reglerentreprenaden.
  Elinstallationskostnaden utgör ofta 30-40% av styrentreprenaden.

  SonNet bygger på en helt ny installationsfilosofi för fastighetsautomation med radiobaserade givare för nya och befintliga styr- och reglerinstallationer.

  Elinstallationskostnaden har varit den kostsammaste delen för alla projekt inom byggnadsautomation.

  Med trådlösa givare får man ett effektivt systemkoncept som minskar dyra arbetskostnader och som samtidigt ger en bättre långtidslösning för fastighetsägare.

  Det är endast helt nyligen som trådlösa givare har blivit ekonomiskt fördelaktiga för utbredd användning i applikationer för fastighetsautomation.

  Tidigare har trådlöst endast installerats på platser såsom museum, kyrkor och andra historiska byggnader där synliga ledningar inte är tillåtna.

  Med samma eller lägre installationskostnader kan trådlösa system ersätta ledningsbundna system i en mängd olika fastigheter.

  Eftersom trådlösa givare lätt kan omplaceras kan deras användning vara mycket fördelaktig när senare systemändringar görs.

  En fastighetsägare kan t.ex. besluta att en noggrannare temperaturmätning är nödvändig i områden med vissa kritiska miljöer, vilket betyder att ytterligare givare måste installeras.

  Om innertaken redan är på plats och väggytorna är färdiga kan installationen av ledningsbundna givare visa sig kostsam och förorsaka betydande kaos.

  Detta problem uppstår inte med trådlösa enheter.

  Givare kan också behöva flyttas när all utrustning till slut är installerad i en ny fastighet.

  Invändiga ommöbleringar sker ofta och det är inte ovanligt att givare till slut hamnar väldigt nära kopieringsmaskiner, varuautomater, vilket säkert inte bidrar till noggrann reglering.

  Trådlösa givare övervinner dessa begränsningar eftersom de enkelt kan omplaceras.

  Samma fördelar uppstår när man efteråt ska montera ny utrustning eftersom trådlösa givare väsentligt reducerar både antalet avbrott i verksamheten och kostnader.

  Läs mer:

   

   


   


   


   


   


  2012-03-28

  Banbrytande trådlös givarteknik  SonNet från Automatikprodukter har gjort det möjligt att spara 15% av elinstallationskostnaden ingående i styr- och reglerentreprenaden.
  Elinstallationskostnaden utgör ofta 30-40% av styrentreprenaden.

  SonNet bygger på en helt ny installationsfilosofi för fastighetsautomation med radiobaserade givare för nya och befintliga styr- och reglerinstallationer.

  Elinstallationskostnaden har varit den kostsammaste delen för alla projekt inom byggnadsautomation.

  Med trådlösa givare får man ett effektivt systemkoncept som minskar dyra arbetskostnader och som samtidigt ger en bättre långtidslösning för fastighetsägare.

  Det är endast helt nyligen som trådlösa givare har blivit ekonomiskt fördelaktiga för utbredd användning i applikationer för fastighetsautomation.

  Tidigare har trådlöst endast installerats på platser såsom museum, kyrkor och andra historiska byggnader där synliga ledningar inte är tillåtna.

  Med samma eller lägre installationskostnader kan trådlösa system ersätta ledningsbundna system i en mängd olika fastigheter.

  Eftersom trådlösa givare lätt kan omplaceras kan deras användning vara mycket fördelaktig när senare systemändringar görs.

  En fastighetsägare kan t.ex. besluta att en noggrannare temperaturmätning är nödvändig i områden med vissa kritiska miljöer, vilket betyder att ytterligare givare måste installeras.

  Om innertaken redan är på plats och väggytorna är färdiga kan installationen av ledningsbundna givare visa sig kostsam och förorsaka betydande kaos.

  Detta problem uppstår inte med trådlösa enheter.

  Givare kan också behöva flyttas när all utrustning till slut är installerad i en ny fastighet.

  Invändiga ommöbleringar sker ofta och det är inte ovanligt att givare till slut hamnar väldigt nära kopieringsmaskiner, varuautomater, vilket säkert inte bidrar till noggrann reglering.

  Trådlösa givare övervinner dessa begränsningar eftersom de enkelt kan omplaceras.

  Samma fördelar uppstår när man efteråt ska montera ny utrustning eftersom trådlösa givare väsentligt reducerar både antalet avbrott i verksamheten och kostnader.

  Läs mer:

   

   


   


   


   


   


  2012-03-12

  Nya spjällmotorer on/off med fjäderåtergång modell RAR från AP.

  Kännetecknande för de nya ställdonen är nominellt vridmoment 5, 10 eller 15 Nm, rund eller fyrkantsaxel och tyst gång.

  RAR5 är liten men kraftig, som med sitt vridmoment på
  5 Nm blir en nyttig komplettering till sortimentet av de minsta spjällmotorerna.

  Den nya typen RAR erbjuder rimliga lösningar för betjäning av små avstängningsspjäll eller spjäll i andra applikationer.

  Fjädern har tillräcklig och pålitlig energilagring för att få spjället till säkerhetsställning inom tiden 20 sekunder.

  Som alla AP-motorer är de enkla att montera och har hjälpkontakter för lägesindikering.

  Kapslingen uppfyller kraven för IP54.

  Den kompakta designen gör RAR till den minsta spjällmotorn med fjäderåtergång.

  Spjällställdonets låga strömförbrukning och parkeringsfunktion i ändläget gör det både ekonomiskt och miljövänligt, som bland annat gör det möjligt att använda mindre transformatorer.

  Läs mer >

  Dessutom finns på spjällmotorprogrammet:
   

   

   

   

   

  • Snabba

  • Supersnabba

  • Standard

  • Starka

  • Vattentäta

  • Explosionssäkra


  2012-02-28

  Renluftsföretaget Automatikprodukter har tagit fram en ny teknik för lufthygien inomhus. En enhet monterad i ett undertaksystem kallat UC, avlägsnar föroreningar och lukter med förhöjd verkningsgrad och ger samtidigt en signifikativ förbättring av välbefinnandet.

  Därmed kan 60% av Sveriges befolkning som vistas inomhus andas ren luft, även om det är smutsigt i uteluften. Detta har tidigare var svårt att uppnå i inomhusmiljön.

  Inomhusluften återcirkuleras och renas i moduler, som finns i varianter för luftflöden upp till 1450m3/h. Systemet stoppar överföringen av smittsamma sjukdomar (förkylning, influensa etc,) och dödar mikroorganismer som förekommer i luften t.ex. bakterier och mögel.

  En syregenerator finns som tillval för att kontrollera CO2-nivå och andra gaser.

  Denna är lämplig att använda för att får ner CO2-nivån i mötes- och konferensrum, där den vanliga ventilationen inte räcker till.

  Det har funnits starka önskemål från våra kunder om ett kombinerat rumsbaserat luftreningssystem som effektivt och snabbt filtrerar bort mikropartiklar, damm, rök etc. ner till 0,1 mikro och avsevärt minskar lukterna samtidigt som man har kontroll på CO2-nivån i rummen.

  90% av föroreningarna minskas inom de första 10 minuterna. Den bakteriella nivån minskas med upp till 88%.

  Den optimala lufthygienstekniken har tagits fram med vetenskapliga mätningar av luftkvaliteten före och efter UC-installationer.

  Tekniken för UC är baserad på ett elektrostatfilter och alstring av negativa joner i kombination. Genom att återupprätta den naturliga balansen mellan positiva och negativa joner skapas verkliga oaser i rum vilket medför ökad koncentration och produktivitet hos medarbetarna.

  UC är en modulärteknik för snabb och enkel installation i undertak 600x600mm och finns med upp till 24 installationsalternativ.

  UC har försumbar ljudnivå och har mycket låg energiförbrukning. Den styrs med fjärrkontroll, som har manöver och driftstatus inbyggt.

  Kort sagt, det perfekta valet för optimal lufthygien i rum är UC.

  Läs mer om denna teknik

  Nomineringsbroschyr

     2012-02-13

  NAI luftreningsfilter
  Automatikprodukter lanserar ett luftreningsfilter kallat NAI, som konstant håller ventilationskanalerna rena.

  Det monteras efter det elektrostatiska filtret EFX.

  Kombinationen ger en avskiljningsgrad på upp till 99% samt eliminerar partiklar ner till 0,1 mikron.

  Denna typ av sanering och nära sterilisering har utvecklats efter ett flertal studier, där det visat sig att bakterier/mögel i konventionella ventilationskanaler ofta är orsaken till vissa sjukdomar.

  Bristande rengöring möjliggör spridning av mögel i ventilationskanalerna, som är idealiska platser för tillväxt av kolonier med bakterier och virus.

  Kraftigt nedsmutsade kanaler bör rengöras först och tekniken är förebyggande.

  Den nya reningsprincipen "spetsjonisering"  neutraliserar luften under kontinuerlig drift i obegränsad tid.

  Spetsjoniseringen gör de inre väggarna rena och får dem nästan att bli sterila.

  Vidare i denna fas minimeras vissa lukter och gaser.

  När luftföroreningarna är borta och luften renats med hjälp av negativa joner skapas ett gynnsamt klimat för den som befinner sig vistelsezonen.  

  Negativa joner tar bort pollen, damm och mögel. 

  För fastighetsägaren minskas nu kostnaderna för periodiska kemiska eller mekaniska rengöringar som tidigare utfördes med hjälp av en robot.

  Metoden EFX/NAI är en ekonomisk besparing för kunden.

  Läs mer om spetsjonisering

   

   

   


  Före spetsjonisering

   


  Efter spetsjonisering


  2012-01-27

  Detektor som larmar för ozonets giftighet

  En ny serie detektorer från Automatikprodukter mäter de omgivande ozonhalterna i storkök, vatten- och reningsverk, bostäder och industrier i en mängd olika säkerhetsrelaterade applikationer.

  Ozon används nu i många industriella processer och kommersiella byggnader. Det har blivit allt viktigare att mäta ozonhalten runt olika typer av apparater som alstrar ozon i rum såsom luftreningsaggregat, rörjoniseringanläggningar, apparater med UV-strålning etc.

  Ozondetektorn skyddar och larmar vid människors exponering av ozon. Den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på nivågränsvärde 0,1ppm(hygieniskt gränsvärde under en arbetsdag) och 0,3ppm takgränsvärde (hygieniskt gränsvärde under en referensperiod av 15 minuter). Den upptäcker läckor och ger automatisk styrning av processer och utrustning.
   

   

   

   

  I USA är hygieniska gränsvärdet 0,05ppm (50ppb), vilket rekommenderas som skarpt larm.

  O3-detektorer från Automatikprodukter är avsedda för tidig upptäckt av ozon, mätning och kontroll i luften, inklusive processozon (höga halter), omgivningsozon (låga halter) och rökgasozon (låga koncentrationer).

  Detektorn är förkalibrerad och lätt att installera.

  Driftsättningen sker enligt sedvanliga installationsrutiner med bland annat placering på vägg 0,3m över golv.

  Ytterligare kalibrering av kvalificerad tekniker är ej nödvändig.

  Ozon är en giftig gas och allt fler européer kommer att dö i sjukdomar utlösta av stigande halter marknära ozon under de närmaste åren.

  Cirka 1400 människor dör årligen i Sverige av ozon.

  Människans luktsinne förmår inte upptäcka ozonets metalliska lukt. Luktsinnet varierar dessutom från person till person och påverkas också av lokala miljöförhållanden.

  Läs mer:

   


  2011-12-20

  Vattenskador kräver tidig upptäckt

  Vattenskador är ofta oförutsedda och kräver en tidig upptäckt för att begränsa skadans omfattning.

  Skadeområdet kan indelas i två grupper:

  • Oförutsedda vattenskador

  • Avsiktliga vattenskador

  De vanligaste orsakerna till vattenskadorna är tekniska fel, olämplig konstruktion, bristande underhåll och tillsyn, bristande tätskikt, slarv, olyckshändelse och vattenskada orsakad av hantverkare.

  Orsaker till avsiktlig vattenskada är exempelvis medvetet påsatta kranar där avloppet proppats igen samt skadegörelse som sönderslagna vattenledningar.

  Projekteringstips

 • Komplettera befintlig styr och regler-/larm-anläggning i byggnader med vattendetektorer

 • Vid förekomst av frys- och kylanläggningar bör kyl- och fryslarm med larmöverföring finnas

 • Vikten av en tidig upptäckt är av helt avgörande betydelse för att begränsa skadan.

  Lär gärna mer i nedanstående länkar:


  2011-12-04

  Automatikprodukter lanserar ett elektrostatiskt kassettfilter kallat EFX, som är miljövänligt, energibesparar och ger ren luft på samma gång.

  Fastighetsägare slipper nu byta filter flera gånger per år och undviker klagomål på ventilationen, eftersom luften tvättas ren. Kostnaden har minskat för drift- och underhåll samtidigt som man sparar energi.

  EFX har konstruerats för att kunna användas i t.ex. skolor, på sjukhus, i flerbostadshus och industriella processer m.m. och för företag som arbetar med energibesparande åtgärder, EPC Energy Performance Contracting etc, där man vill skapa bra inomhusluft.

     

  Elbehovet för drift av fläktar i olika byggnaders ventilationsanläggningar utgör en väsentlig del av det totala behovet av fastighetselen i dessa byggnader.

  En stor del av elbehovet för fläktdriften – ibland upp till 30% - orsakas av tryckfallet i tilluftsaggregatens luftfilter.

  EFX är ett filter som har lågt tryckfall och förändras inte nämnvärt under drifttiden och kräver därmed mindre arbete för fläktmotorn.

  Filtret återanvänds och behöver endast tvättas. Man undviker problemet att servicepersonal måste vistas i ohälsosamma miljöer vid påsfilterutbyte.

  EFX är dimensionerad att hålla i 20 år utan annat än underhåll och rengörning.
  Livscykelkostnaden blir därmed låg.

     

  Det elektrostatiska filtret bygger på en teknik med effektiv partikelavskiljning och fungerar som en rumsluftrenare. En infångningsdel håller partiklarna på plats.

  Filtret har tagits fram i samarbete med Institutet för Lufthygien samt sjukhus.

  Personal på sjukhusen har utfört produkttester.

  Gemensam luftrening, energibesparing och slopat filterbyte är uppskattade förbättringar.

  ”Jag har drömt om en sådant här filter i åratal. Hittills har man ju fått stå i dammet med skyddsmask för att byta påsfilter. Detta har naturligtvis inte varit bra ur arbetsmiljösynpunkt. Med det här filtret spar man arbetstid, och jag tycker faktiskt att alla föroreningar nu har försvunnit i vistelsezonerna.

  Att slippa kassera en mängd påsfilter, som blir sopor, tror jag är vägen till ett mer hållbart samhälle också”, säger Harry Kraaijenhagen från Airionic i Mölndal.

     

  EFX finns i ett antal luftmoduler som sammansätts från mindre till större system i förhållande till luftflödet i ventilationsanläggningen. Det passar både i befintliga och i nya tilluftsaggregat och kan ersätta det gamla filtret utan större anpassningskostnader.

  En slutsats är att det lönar sig att installera elektrostatiska filter. Detta har konstaterats genom livscykelkostnadsberäkningarna.

  Den del av elbehovet för fläktdrift som orsakas av luftfiltret, blir därmed drygt 30 % lägre, om man väljer EFX elektrostatiska filter.

  Automatikprodukter medverkar till att påskynda utvecklingen mot effektivare ventilationsprodukter och – system för energieffektivare ”Green Buildings” byggnader.

  EFX är ett klimatsmart filter som är skonsamt mot jordens tillgångar.

  Läs mer:


  2011-11-17

  Enkelt utbyte av kanalrökdetektorer, som larmar i onödan eller slutat att fungera.

  Nu kommer en stor nyhet. Det finns en utbytesdetektor, CAL 300, som är anpassad till befintliga kontrollenheter eller andra övervakningsenheter avsedda för strömslingor med 2,2 kohms slutmotstånd.

  Detta enkla utbyte gör det möjligt att få en fungerande kanalrökdetektor i fastigheten med befintliga ledningar jämte matningsspänning till detektorn.

  CAL 300 mäter röken inuti kanalen, allt för att ytterligare förbättra brandsäkerheten.

  Med denna utbytesmetod undviker Du onödiga falsklarm.

   

   
       

  Miljö och

   

   

   

   

     

  Energi

  CAL har en inbyggd känslighetsövervakning som gör kontinuerlig intern diagnostik på den egna statusen.

  Känslighetsnivån är justerbar.

  Den inbyggda driftskompensationen, gör att detektorn automatiskt justerar sin känslighet efterhand som den blir smutsig.

  P.S. CAL är utvecklad för att detektera rök i ventilationskanaler utan extra hjälpfläkt.

  Läs mer om utbytesdetektorn CAL


  2011-08-27

  Detektor för svavelväte skyddar människor och växter från giftiga utsläpp.

  Den nya gasdetektorn H2S från Automatikprodukter är utformad så att skydda människor, utrustning och växter från risker förknippade med svavelväte (H2S) och har Modbus kommunikationsprotokoll för att underlätta fältbuskommunikationer.

  Svavelväte är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som "ruttna ägg".

  Vid höga halter sker dock en förlamning av luktsinnet.

  Det är därför inte möjligt att med hjälp av luktsinnet avgöra om ett utrymme är farligt med hänsyn till förekomst av svavelväte.

  Modbus är ett beprövat kommunikationsprotokoll för instrumentering som ger digital kommunikation utan att störa integriteten för analoga utgångssignaler 0-10Vdc eller 4-20mA.

  Modbus tillåter flera variabler, parametrar, enhetskonfiguration och diagnostik som skall överföras digitalt samtidigt med den analoga signalen.

  H2S gasdetektor finns dessutom i explosionssäkert utförande och uppfyller ATEX-direktivet och har CE-märkning.

  Gaskoncentrationer visas på en LED-display.

  Gasdetektorerna har som standard två analoga utgångar och som option med två extra reläutgångar.

  H2S är utrustad med ett elektrokemiskt element, som är mycket selektivt och opåverkad av ammoniak, alkoholer och andra gaser som är vanliga i dessa anläggningsmiljöer.

  Detektorn övervakar H2S gas i delar per miljon (ppm) och ger statusindikering och är försedd med larmutgångar.

  Sensorn finns i 0-50ppm 0-100ppm eller 0-200ppm för att stödja ett brett spektrum av applikationer.

  Läs mer om svavelvätedetektorer


  2011-04-11

  För Dig som gillar låga elektriska installationskostnader inom styr och regler

  Ny installationsfilosofi reducerar installationskostnaden upp till 65% inom styr o regler

  • Nu ansluter Du Modbus-baserade Fieldbus-moduler nära reglerobjektet och var som helst på nätverket.

  • Byggnadsautomation erbjuds Nu till lägre kostnad för alla typer av fastigheter och applikationer.

  Nätverksteknologin har brett ut sig och har även kommit till styr och reglerbranschen för att stanna.

  Det har medverkat till att en ny teknik har utvecklats som verkligen ger en ny dimension.

  Det betyder bland annat att flera aktörer kan vara med och konkurrera på en marknad som annars haft begränsad konkurrensutsatthet, vilket ger slutanvändarna större flexibilitet.

  Systemet kan även användas över internet Modbus TCP, TCP/IP.

  Den öppna plattformen medger att systemet kan användas till de allra flesta överordnade system.

  Läs mer om in-/utgångsmoduler, Modbus

   

   

   

   


  2011-03-29

  Vattentäta spjällmotorer

  För riktigt tuffa miljöer finns nu spjällmotorer med skyddande kapsling med kapslingsgrad IP66.

  Den väderbeständiga spjällmotorn är extremt robust och tålig, även med snabba gångtider

  Finns som modulerande, on/off och öka/minska , energilöst öppet/stängt.

  Med den genomtänkta konstruktionen klarar man installationer på fartyg, industriella miljöer, stallventilation, utomhusmontage etc.

  Välj Du också AP:s spjällmotorer när extra krav ställs.

  Läs mer:


   
   

       

  Info

     

   

   

   

   

  Industrispjäll-
  motor - IP66.


  2011-03-12

  Om rökkontroll skall fungera tillfredställande måste man först av allt ha en rökdetektor som är tillverkad för ventilationskanaler.

  Den måste vara konstruerad så att den klarar miljön i ventilationskanalen utan störningar.

  Två stora störningsproblem finns och dessa har förorsakat ett stort antal falsklarm på kanalrökdetektorerna.

  I alla ventilationskanaler blir nedsmutsningen ofta mycket besvärande.

  Detektorerna detekterar nedsmutsning som brandrök och avger ofta falsklarm.

  Det andra stora problemet är lufthastigheten i kanalen.

  Detektorer störs ofta av höga lufthastigheter.

  Läs mer:

   

  Ps. Pdf-filen Kanalrökdet. visar en rökdetektor utvecklad för att mycket tidigt detektera rök direkt i ventilationskanalen. Den är försedd med servicelarm för att indikera nedsmutsning.


   

   

         
     

   

   

  Artikel

  Kanalrökdet.


  2011-02-22

  FCO detekterar branden redan innan röken uppstått

  FCO är en detektor med mycket hög känslighet som upptäcker det första stadiet av en brand - nämligen förgasningen innan röken utvecklas.

  FCO mäter CO-koncentrationen i omgivningsluften och blandar sig helt och hållet med syret. Detta innebär att det sker en heltäckande detektering i lokalen eller utrymmet.

  FCO arbetar med reläutgångar, analoga signaler och bussystem som t.ex. Modbus och kan därmed anslutas till alla "smoke control system", DUC/PLC och brandlarmsystem.

  • Känsligheten kan väljas mellan 5- 45 ppm med en noggrannhet på +/- 3 ppm

  • 2 st reläutgångar för larm 10ppm (för kontrollåtgärd) resp. 25 ppm (för skarpt larm)

  • Kan placeras i stort sett var som helst, behöver inte placeras i turbulent flöde

  • Fungerar även när skiktningar förhindrar rökrörelser

  • CO tränger igenom smuts och damm etc.

  • Skapar inga falsklarm

  • I en ventilationskanal placeras den IP65- kapslade detektorn så att den är åtkomlig via en manlucka

  • Detekterar upp till 12 meters höjd

  Läs mer


  Brandgasdetektor FCO med display, IP65

   

  Montering inuti ventilationskanal


  2011-01-15

  OVK detektorn har ett renslarm att användas för tidig åtgärd av nedsmutsningen från damm och andra partiklar som cirkulerar i fastigheternas ventilationssystem.

  För att undvika försämring av cirkulationen och effektiviteten ges t.ex. larm i olika nivåer för kontrollåtgärd eller rensning av ventilationskanal.

  Genom automatiskt renslarm förbättrar OVK-detektorn Ditt inneklimat och förhindrar brandspridning.

  Läs mer

   


  2010-12-17

  TDD kanalrökdetektor upptäcker rök under dygnets alla timmar direkt i kanalen

  Otaliga exempel visar små brandskador med enorma rök- och saneringsskador. Detta inte minst pga de nya plastmateriel som numera finns på marknaden.

  Att upptäcka röken automatiskt i en ventilationskanal borde inte vara särskilt svårt, om man försökt göra en detektor som varit speciellt anpassad för ventilationstrummor och de problem som finns där.

  Tyvärr har inte så varit fallet, utan vad som tidigare gjorts är anpassningar av ordinarie standardrumsdetektorer till montage i trummor.

   

   
         
     

   

   

  Artikel

  Kanalrökdet.

   

  TDD är en kanalrökdetektor anpassad för ventilationssystem som

  • fungerar inne i ventilationskanalen

  • har justerbar känslighetsnivå för olika miljöer, som kan finnas i en ventilationskanal

  • möjliggör att rökdetekteringen mäts flera gånger i sekunden och att smutsmätningen mäts varannan timme

  • talar om under hela driftstiden hur ren/smutsig den är

  • kompenserar sig automatiskt till den nedsmutsningsnivå den befinner sig i utan känslighetsförändring

  • ger ett speciellt servicelarm när den når maximal nedsmutsning

  • har markering som tydligt visar vilken detektor som larmat

  TDD är totalekonomisk LLC och detta kan sammanfattas med följande:

  • Låga driftskostnader för ägaren, långt mellan rengörningstillfällena, man vet exakt hur smutsig detektorn är

  • Inga falsklarm – inga utryckningskostnader

  • Inget tappat förtroende för larmsystemen

  TDD är således en detektor anpassad till den verklighet som råder i en ventilationstrumma

  Läs mer på:

  Rök/Brand/OVK - Introduktion

  Smoke Control System


  2010-12-04

  Miljödetektorn BIO ser till att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden med optimering av ventilationen.

  För bort:

  • Hälsofarliga ämnen

  • Utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial

  • Föroreningar från verksamheter i byggnaden

  Tar hänsyn till:

  • Personbelastning (detekterar motsvarande en CO2-detektor)

  • Materialemissioner

  • Emissioner från mark och vatten


  BIO har en inbyggd driftkompensation och prognosalgoritm som omkalibrerar sig själv varje sekund.

  Prova Du också Miljödetektorn BIO för energibesparing och för att ta bort ohälsosamma substanser i luften.

  Titta gärna in på nedanstående sidor för mer information:

  Ps. BIO har installerats i energi- och miljökonsulten Bengt Dahlgrens nya kontorshus "Green Building" i Mölndal.

   


  2010-11-13

  Ny generation selektiva köldmediedetektorer

  Med en beprövad infraröd sensor och senaste digitaltekniken lanserar Automatikprodukter köldmediedetektorer för freon HFC och HCFC, CO2 och ammoniakgaser.

  Detektorn är en mikroprocessorbaserad enhet med komplexa matematiska algoritmer för att erbjuda anmärkningsvärt noggranna mätningar av lägsta gaskoncentrationer, vilket garanterar maximal säkerhet och miljöskydd.

  När de speciella egenskaperna hos infrarödtekniken och den unika dubbla mätkammaren kombineras blir resultatet tillförlitliga köldmediedetektorer för tidig upptäckt och undvikande av falsklarm.

  Detektorn har en förväntad livslängd på över 10 år. Den fordrar endast tillsyn vart 5:e år.

  En viktig utgångspunkt vid konstruktionen av detektorn var hur man skulle kunna minska antalet omkalibreringar och servicebesök orsakade av drift m.m., i förhållande till onventionella köldmediedetektorer utan att göra avkall på känsligheten.

  Några behov av årliga besök ute på fältet behövs nu inte med den nya infraröda tekniken.

  Drifts- och underhållskostnader reduceras härmed.

  Se även:


  2010-10-25

  Koldioxidmätning (CO2) ner till -40°C

  I låga temperaturområden mäter Du CO2 och varnar för läckage med CDC/CDF gasdetektor för:

  • Kylrum - Frysrum

  • Utomhusmontage - Tunnlar

  • Parkeringshus - Lastutrymmen

  Försedd med internt temperaturreglerat värmeelement

  Robust och driftsäker i kapslingsgrad IP65

  Se även:
  CO2 - Kyl/frysrum


  2010-10-15

  Ny 0-25% Syrgasdetektor

  Syredetektorer är viktiga i alla miljöer där syrebrist kan uppstå.

  Detta omfattar:

  • Flytande kvävelagring ("cryorooms"), som har trycksatt kväve

  • Testkärl för vakuum

  • Tillståndspliktiga slutna utrymmen

  • Arbetsplatser som innehåller trycksatta gaser som kan tränga undan syre

  Syrgassensorer används dessutom för att upptäcka läckor inuti slutna handskboxar som används i vetenskapliga processer samt i industriell tillverkning av glödlampor.

  Se även:


  2010-06-06

  Oväntat dålig luft i nya hus - skapa säker luft

  Boende blir sjuka trots ökad användning av naturmaterial.

  Installation av luftkvalitetsgivare skulle förbättra ventilationen och utvädring av VOC (flyktiga organiska ämnen).

  Ämnena kommer bland annat från byggmaterial och riskerar att göra människor sjuka.

  Strax före inflyttning är halterna av flyktiga organiska ämnen, VOC, i inomhusluften upp till åtta gånger så höga som riktvärdet branschen använder.


  VOC-givare


  Efter ungefär tre år har halterna sjunkit men är fortfarande dubbelt så höga som riktvärdet.

  De flyktiga organiska ämnena kommer från trämateriel och linoleummattor som blivit allt vanligare i moderna hem.

  Men även från de träoljor som oljade golv och bänkskivor regelbundet behandlas med.

  Att man använder ett naturligt materiel är ingen garanti för att man får låga halter i inomhusluften.

  Även mindre naturliga lösningsmedel från lim, färg och vanliga rengörningsmedel finns i inomhusluften.

  Det räcker inte att kolla emissioner från de enskilda byggnadsmaterielen.

  Man måste även kolla emissionerna i de färdiga husen innan folk flyttar in.

  Det är främst ämnesgruppen terpener som dominerar i inomhusluften.

  Ämnena finns naturligt i trämateriel och linoleummattor.

  Forskning visar att terpenerna kan reagera på kväveoxider och ozon och bilda de så kallade fria radikaler, som är mycket irriterande för slemhinnorna.

  Ämnet framställs ur citronskal och misstänks vara allergiframkallande.

  Det används ofta som citrondoft i vanliga lösningsmedel.

  Även n-butanol från vattenbaserade lim och färger samt aldehyder förekommer i oväntat höga halter i inomhusluften.

  Se luftkvalité

  och

  luftkvalité standard

  PS: QRM luftkvalitetsdetektor kostar 3000:- och används också till behovsstyrd ventilation för att kapa kilowattimmarna


  2010-05-19

  BUDGET MAKER MAJ 2010

  CO2

  Originalsensorn för koldioxid inbyggd i en attraktiv rumskapsling, CDR 100V

  Nu till 1000 kr/st oavsett antal

  Tillverkaren erbjuder detta fabrikspris endast fram till 30 juni 2010.

  Läs mer om CDR 100V

  Ps. Detektorn har livstids kalibreringsgaranti, se nedanstående pdf.


  2010-05-18

  Solenergidetektor fokuserar på energihushållning
  Det finns många sätt att bli mer energieffektiv och spara pengar

  Sannolikt kommer framtida energiskatter att baseras på hur mycket energi man förbrukar /m2 eller person.

  Med energidetektorn SEV mäter Du den globala strålningen och reglerar Dina objekt efter watt per kvadratmeter.

  Läs mer om Automatikprodukters energidetektor

  Använd Du också SEV för att mäta/reglera energieffektivt

   

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter