Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Spetsjonisering

utskriftsvänlig sida

 

 

JONISERING - SPETSJONISERING

 


Om olika luftreningssystem, deras för- och nackdelar sam användningsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     

     

Kundutlåtande

 

 Behovet av luftrening:
Luftföroreningar inomhus är en av de fem vanligaste miljörelaterade hälsoriskerna.

Källorna till luftburna gasformiga organiska föroreningar inkluderar tobaksrök, byggmateriel och möbler samt produkter såsom färger, blekningsmedel,, luktborttagningsmedel, rengörningskemikalier, lim och bekämpningsmedel.

Inomhusluftens kvalitet både i de flesta bostäder och i kommersiella byggnader saknar den rätta ”elektroniska balansen”, som behövs för att tillhandahålla en miljö som är frisk och ren.

Viljan att bygga ”lufttäta” bostäder och byggnader för att minska energiförbrukningen har också drastiskt minskat luftkvalitén inne i dessa anläggningar.

Eftersom de flesta hem och byggnader dessutom finns i urbana miljöer med asfalt och betonggator samt parkeringsplatser plus tätt packade byggnader, är luften i tätorter inte ”elektroniskt” balanserade för att ge bra kvalité på utomhusluften.

De flesta partiklar inklusive damm, pollen, rök djur, lukter, rök och kemikalier har en positiv laddning.

I en strävan att minska energiförluster i bostäder och andra byggnader har dagens konstruktionsmetoder i allmänhet medfört att dessa byggnader har ett underskott på negativa joner i inomhusluften.

Lysrör, datorskärmar, plasma och LCD-TV, ventilationssystem, nyare byggnadsmateriel och tyger innehåller dessutom en hög koncentration av positiva joner.

Många vetenskapliga studier har visat att positiva joner kan leda till trötthet och irritabilitet.


 

AirClean

AirClean

AirClean

AirClean

Referenser

Livsmedel

Industriell

Luftehandl.
system

       

AirClean

AirClean

AirClean

AirClean

Besparingar

Filter-
information
Rena rum
Teknisk info
Rena rum


Typer av luftrenare:
Det finns flera typer av luftreningsutrustning för hem, industriell och kommersiell användning.

Det finns för- och nackdelar med varje typ.

Nedan beskrivs några av de vanligaste luftrenarna:


Elektrostatiska luftrenare:
Dessa enheter använder laddade plattor för att locka till sig positivt laddade partiklar när de rör sig genom luften.

De är extremt bra partikelavskiljare med upp till 99,9% avskiljningsförmåga för partiklar ner till 0,15-0,3 mikro.

Enheterna har inga filter, men de har en infångningsfälla som måste rengöras efter larmindikation.

De är goda energibesparare eftersom de har ett konstant tryckfall, dvs. ingen ökande energianvändning efter ökande tryckfall.

De passar mycket bra på sjukhus, i industrier, på kontor och i många andra typer av byggnader.

Elektrostatfilter ger alltid driftstatus avseende driftindikering och larm.

 


 

 

 

 

 

   

Studie om

 
   

    jonisering

Kundutlåtande


Elektrostatiska filter kan med betydande effektivitet ta bort alla luftföroreningar som är svävande partiklar, även de så kallade fina partiklarna (0,15 – 0,20 mikro/storlek).

Elektrostatiska filter eliminerar inte gaser.

Elektrostatiska filter tar bort virus och bakterier (mikroorganismer).

Elektrostatiska filter kan i kombination med kraftig spetsjonisering (efter filtret) i någon mån minska förekomsten av vissa gaser. (Vi har inte sett några tester utan endast laboratoriebevis som stöd för detta påstående).

Elektrostatiska filter i kombination spetsjonisering bekämpar effektivt mikroorganismer och mögel.

Denna exakta borttagningsprocessen har bevisats och är dokumenterad av flera auktoriserade tester som syftar till att bekräfta kombinationens effektivitet.

Elektrostatisk filtrering verkar kunna minska isocyanater men vi på AP har inga direkta erfarenheter.

Mer om elektrostatiska filter

Nedan, några gaser, som påverkas i minskande eller ökande grad av jonisering:

 

 • Aceton (minskning)

 • Ammoniak (minskning)

 • Bensen (positiv förändring)

 • Butane (positiv förändring)

 • Kolmonoxid (minskning)

 • Vätecyanid (minskning)

 • Metan (minskning)

 • Kväveoxid (minskning)

 • Kvävedioxid (minskning)

 • Nitrös oxid (minskning)

 • Styrén (positiv förändring)

 


Spetsjonisering:
Denna typ av luftrenare genererar negativa joner som sedan drar de positivt laddade partiklarna i en byggnad får dem att falla till golvet eller bli orörliga.

Dessa negativa jongeneratorer använder spänning för att skapa negativa joner som är partiklar med en eller flera extra elektroner.

Dessa enheter har inga rör eller filter, vilket gör dem enklare att underhålla.

 

 


Innan spetsjonisering Efter spetsjonisering
 
       

 

 

 

 

 

 

Renare luft
Friskare djur


Spetsjoniseringssystem med jongenerator monterad före filter:


Oönskade inkommande partiklar klumpas ihop och fastnar därefter i ett filter.

Denna metod ökar tryckfallet. Filter behöver oftare bytas ut och energianvändningen ökar.

Spetsjoniseringen fungerar främst som ett skydd för att inte rörjoniseringssystemet skall bli alltför kraftigt nedsmutsat.

Partikelavskiljningen är inte så hög – och helt beroende av filterval.


Spetsjoniseringssystem monterat efter elektrostatiskt filter:
Spetsjoniseringen finreglerar partikelavskiljningen ner till 0,1 mikro

I kombination med montering före filtret är detta ett bra sätt som ger:

 • Extremt bra ren luft

 • Rena ventilationskanaler

 • God energibesparing

 • Upprätthållande av rätt balans mellan positiva och negativa joner

 • Minimalt underhåll – Låg livscykelkostnad med energibesparing

 • Besparing av jordens tillgångar

Den eventuella hälsofara som kan ske vid byte av påsfilter uteblir med detta system.

Elektrostatfilter ger alltid driftstatus avseende driftindikering och larm.

Mer om jonisering och elektrostatisk filtrering


Före spetsjonisering

       

 

 

 

 

  Kundutlåtande  


Efter spetsjonisering


Vad är negativa joner?
Som nämnts ovan är negativa joner elektriskt laddade partiklar som har extra elektroner.

Föroreningar i luften består av positivt laddade partiklar.

När dessa föroreningar finns tillsammans med negativa joner, neutraliseras de elektriskt vilket får partiklarna att falla till golvet eller andra ytor utanför den zon där människor andas frisk luft.

För att hålla inomhusluften negativt laddad, måste tillförseln av negativa joner vara konstant och ingå i luftflödets normala mönster.


Varför är lukten så fräsch när det åskar, nära vattenfall eller vid havet?
Detta beror på negativa joner skapas av naturen.

Negativa joner har visat sig vara ett effektivt sätt att rengöra luften från olika lukter, pollen, damm och andra föroreningar.

Det finns också många studier som visar den föryngrade effekten av negativa joner på en persons humör.

Medan negativa jongeneratorer och ozongeneratorer fungerar på ett liknande sätt bygger de inte på exakt samma princip.

Ozongeneratorer är utformade för att atrahera en extra syreatom som är kopplad till en O2-molekyl som utgör O3.

Denna process sker med hjälp av ett UV-ljus eller coronaurladdningsrör.

 


En negativ jongenerator skapar negativt laddade joner med elektrisk spänning för att ladda partiklar i luftflödet. Negativa joner och ozon är inte samma sak.

En negativ jon är en syreatom med en extra elektron. Den saknar lukt.

Ozon är syre som parats ihop med en extra syreatom. Det kan ha en distinkt lukt i höga koncentrationer.

Negativa joner och ozon utför olika funktioner när det gäller att rena luften.

Negativa joner kan ta bort pollen, damm och mögel. 

Ozon kan eliminera lukt och en del föroreningar på samma sätt som negativa joner.

Ett överskott av negativa joner i ett rum är bra för människans välbefinnande.

Alltför höga ozonhalter kan emellertid vara skadliga för hälsan.


Fördelar med negativa jongeneratorer:
Nedan några av fördelarna som är förknippade med införandet av negativa joner i en inomhusmiljö:
 

 • Minskning av pollennivåer

 • Minskning av djurs ilska

 • Eliminering av mögelsporer

 • Minskning av damm- och kvalsternivåer

 • Eliminering av rök

 • Minskning av hösnuva och astma

 • Humörförbättring

 • Förbättring av depression och säsongbundna affektiva symptomsjukdomar

 • Förbättring av kroniska trötthetsymptom

 • Minskning av hushållslukter

 • Minskning av kemiska lukter från materiel eller tyger

 

Hur negativa joner renar luften:
Negativa jongeneratorer kan rena inomhusluften genom att få föroreningar såsom damm, pollen, djurilska, mögelsporer och bakterier att bli elektriskt neutraliserade.

När detta sker dras dessa partiklar till varandra och och faller till golvet eller andra ytor som kan rengöras på vanligt sätt.

Joniserad luft behöver inte passera genom ett filter för att ovanstående skall ske.

Den negativa jongeneratorn behöver endast installeras i en normal ventilationskanal för att kontinuerligt verka på insidan av ventilationskanalen.

Genom att tillföra negativa joner på detta sätt eliminerar man mycket av organiska föroreningarna i luften, såsom dammet som man kan se i en solstråle.

Möjligheten att förbättra en persons humör eller minska säsongensbetonade sjukdomar genom införandet av negativa joner i luften är verkligen en positiv bi-effekt.


Kommersiella tillämpningar:
Följande är några av de bästa applikationerna för negativa jongeneratorer beroende på vilka problem som finns i dessa miljöer.
 

 • Sjukhus

 • Vårdhem

 • Skolor

 • Lokaler för utfodring av djur och processanläggningar

 • Köpcentrum

 • Laboratorier

 • Restauranger och lokaler för matberedning

 • Veterinärmedicinska anläggningar

 • Kongresscenter och arenor

 • Kyrkor

 • Läkarmottagningar

 • Fängelser

 • Kasinon

 • Muséer

 •  

  AP uppfyller EU-certifikaten för

  • Lågspänning

  • Högspänning

  • EMC

  • Maskindirektivet


  Läs mer om LCC-kalkyler:

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter