Order och leveranser

 

Uppdaterad: 5 mar 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Koldioxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - INDUSTRIELLT/MARIN (CO2)

 

CO2 Koldioxid
Koldioxiden förekommer normalt i atmosfären i en koncentration av cirka 400 ppm och bildas till exempel vid förbränning eller vid jäsningsprocesser (bryggerier etc.).

Den är lukt och färglös.

Koldioxiden kan inte detekteras med elektrokemiska sensorer.

Vanligen används i stället en "Lite" IR-sensor.

Även sensorer som mäter gasens termiska konduktivitet kan i vissa fall användas.

Den största faran med ökad CO2-koncentration är att syret i luften trängs undan, med syrebrist som följd, men utöver detta har koldioxiden även en giftig inverkan.

Hygieniska gränsvärden

 • Nivågränsvärde 5000 ppm

 • Korttidsvärde 10000 ppm

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och korttidsvärdet som andra larmgräns.

Redan vid några få procent koldioxid har andningen ökat kraftigt.

Symptomen är bland annat huvudvärk, yrsel, hög puls och illamående.

Koncentrationer över cirka 10% kan vara mycket farliga.

I utrymmen med dålig ventilation och där det finns mycket folk kan problem på grund av ökad koldioxidhalt (från utandningsluften) förekomma.

I arbetslokaler strävar man efter att koldioxidkoncentrationen ska ligga under 1000ppm.

Sensorplacering
Koldioxid är tyngre än luft (har högre densitet) vilket gör att den lätt samlas upp i lågt belägna utrymmen.

Koncentrationerna i dessa utrymmen kan således bli mycket höga och det kan vara förenat med livsfara att kliva ner/in i ett sådant utrymme utan att försäkra sig om att syrekoncentrationen är hög nog, (20,9% syre).

Stationära sensorer placeras alltså lågt, med eventuella kompletteringar vid troliga läckagepunkter.

Noggrann (infraröd) detektering
Denna detektor är mycket selektiv och mäter en utvald gas med ett specifikt absorbtionsband i det infraröda våglängsområdet – inga falsklarm

Enkelt kan man säga att man med en IR-detektor kan mäta gaser vars molekyler innehåller mer än en atom.

Detta innebär att gaser som koldioxid, kolmonoxid, metan, svaveldioxid etc. kan mätas med en IR-detektor medan gaser som oxygen, hydrogen och klor inte kan mätas med en IR-detektor.

Olika gaser absorberar IR-strålning vid olika frekvenser och det är genom att mäta hur mycket IR-strålning vid en specifik frekvens som absorberas av gasen ifråga som man får reda på koncentrationen av gasen.

Ett stort användningsområde för denna mätmetod är när man vill ha noggranna mätvärden på låga mätområden utan falsklarm från andra gaser.

 

De infraröda gasdetektorerna SCO2, ACO2 och BCO2 skyddar mot läckage av koldioxid.
Detektorerna säkerställer tillförlitlig prestanda av gasdetektering med låga underhållskostnader. De kräver ingen rutinmässig kalibrering och ger fullständig statusindikering för övervakning på ppm- eller vol%-nivå.

Detektorerna har ett infrarött precisionssensorelement som ger ett pålitligt skydd mot riskerna med koldioxidläckor.

En säker SIL-konstruktion med uppvärmt värmeelement för att klara köldgrader ner till
-35 grader
, vilket minskar driftstopp.

Koldioxid är en billig och mångsidig gas som är användbar i olika tillämpningar från kolsyrning vid dryckestillverkning till förbättrande teknik för oljeutvinning.

Gasen är oantändlig och till synes ganska oskyldig men läckage kan vara farligt.

Eftersom exponering för atmosfäriska koncentrationer över 5000 ppm anses ohälsosamt, blir noggrann övervakning avgörande på lägre nivåer.

Atmosfäriska koncentrationer vid 1 vol% (10000ppm) kommer att göra att en del människor kommer att känna sig dåsiga.  Koncentrationer på 7 vol% (70.000ppm) och högre leder till symtom som yrsel, huvudvärk, syn- och hörselnedsättningar samt efterhand till medvetslösenhet.

Givarelementets elektronik är innesluten i ett robust givarelement som bearbetar gasläckaget på realtid för tidig upptäckt.

Enheter har flera kommunikationsutgångar,
4-20mA signal proportionell mot 0-100% full skala, Mobus, Bacnet.

SCO2 har även reläer för varning, larm och fel.

En LCD display kan byggas in för lokal visning och styrning.

Fabrikskalibrering av koldioxiddetektorerna innebär lågt underhåll. Rutinmässig fältkalibrering krävs ej.

 

 

 

 

 

SCO2, Standalone-detektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

SCO2

Underst. SCO2  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
    SIL2 CE  
     
    deklaration deklaration  

 

 

SCO2, Standalone-detektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal  

 

deklaration

certifikat

deklaration

kit  

 


SCO2 kan förses med ytterligare två andra gasdetektorer

 

 


ACO2, Analog detektor - väggmontering

Byggvaru-

CE

ACO2

ACO2

 

 

deklaration

deklaration

Prislista

Datablad

 

 

 


ACO2, Analog detektor - kanalmontering

 

Kalibr.-

Kanalkit

Kapslings-

 
 

 
 

certifikat

Datablad

grad

 


 

 

Gasalarmskylt för koldioxiddetektor

 

 

     

 

 

 

 

 

Prislista Datablad  
 


Varningssiren för koldioxiddetektorer

 

 

 

AAW

 

 

 

 

 

 

prislista Datablad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAW 24, kombinerad varningssiren och
blixtljus för koldioxiddetektorer

 

   

ACO2

OAW24

 

 

 

 

 

  Prislista Datablad  

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

 

BCO2, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

 

CE

BCO2

BCO2

 
 

 
 

deklaration

Prislista Datablad  

 

 

BCO2, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 


Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

   
 

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.


 

Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard.

> Läs mer

 

CCO2, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CCO2

Underst. CCO2  

 
RS485 Prislista
kommer
RS485 Datablad
kommer
 
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

 

 

CCO2, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal  

 

deklaration

certifikat

deklaration

kit  
   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter