Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Koldioxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KOLDIOXID (CO2), BRÄNNBAR

   

CO2 Koldioxid
Koldioxiden förekommer normalt i atmosfären i en koncentration av cirka 400 ppm och bildas till exempel vid förbränning eller vid jäsningsprocesser (bryggerier etc.).

Den är lukt och färglös.

Koldioxiden kan inte detekteras med elektrokemiska sensorer.

Vanligen används i stället en "Lite" IR-sensor.

Även sensorer som mäter gasens termiska konduktivitet kan i vissa fall användas.

Den största faran med öka CO2-koncentration är att syret i luften trängs undan, med syrebrist som följd, men utöver detta har koldioxiden även en giftig inverkan.

Hygieniska gränsvärden

  • Nivågränsvärde 5000 ppm

  • Korttidsvärde 10000 ppm

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och korttidsvärdet som andra larmgräns.

Redan vid några få procent koldioxid har andningen ökat kraftigt.

Symptomen är bland annat huvudvärk, yrsel, hög puls och illamående.

Koncentrationer över cirka 10% kan vara mycket farliga.

I utrymmen med dålig ventilation och där det finns mycket folk kan problem på grund av ökad koldioxidhalt (från utandningsluften) förekomma.

I arbetslokaler strävar man efter att koldioxidkoncentrationen ska ligga under 1000ppm.

Sensorplacering
Koldioxid är tyngre än luft (har högre densitet) vilket gör att den lätt samlas upp i lågt belägna utrymmen.

Koncentrationerna i dessa utrymmen kan således bli mycket höga och det kan vara förenat med livsfara att kliva ner/in i ett sådant utrymme utan att försäkra sig om att syrekoncentrationen är hög nog, (20,9% syre).

Stationära sensorer placeras alltså lågt, med eventuella kompletteringar vid troliga läckagepunkter.

Referenser


IP65, Väggutförande


IP65, Kanalutförande


IP65, Koldioxiddetektor med display


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Noggrann (infraröd) detektering
Denna detektor är mycket selektiv och mäter en utvald gas med ett specifikt absorbtionsband i det infraröda våglängsområdet – inga falsklarm

Enkelt kan man säga att man med en IR-detektor kan mäta gaser vars molekyler innehåller mer än en atom.

Detta innebär att gaser som koldioxid, kolmonoxid, metan, svaveldioxid etc. kan mätas med en IR-detektor medan gaser som oxygen, hydrogen och klor inte kan mätas med en IR-detektor.

Olika gaser absorberar IR-strålning vid olika frekvenser och det är genom att mäta hur mycket IR-strålning vid en specifik frekvens som absorberas av gasen ifråga som man får reda på koncentrationen av gasen.

Ett stort användningsområde för denna mätmetod är när man vill ha noggranna mätvärden på låga mätområden utan falsklarm från andra gaser.

Referenser

 

   

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter