Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - BÄRBAR

   

Ozonövervakning
AP:s expertis på ozonområdet har gjort det möjligt att lösa många mätningsutmaningar inom ozonbranschen där ozon med fördel kan användas.

För hälsa i ozonmiljö, för säkerhetskontroller, eller inom industriell processtyrning av ozongeneratorer, har våra mät- och styrsystem den avkännande teknik och de funktioner som behövs för att konsekvent leverera efter kundens krav.


Aktuell sofistikerad och dyr övervakningsteknik av omgivande  luftföroreningar är inte ekonomiskt hållbar som enda strategi och kan inte hålla jämna steg med dagens behov, speciellt beträffande nya övervakningsnätverk och övervakning för särskilda syften.


 

 

Artikel

Ozonhalter

 

Storkök

Energi&Miljö Rapport Giftdiagnos

Case Study

       
     

Ozonmätning

     

     

i luft

 

 

Mätning av ozonets giftighet
Detektorerna mäter de omgivande ozonhalterna i storkök, vatten- och reningsverk, bostäder och industrier i en mängd olika säkerhetsrelaterade applikationer.

Ozon används i flera industriella processer och i kommersiella byggnader.

Det har blivit allt viktigare att mäta ozon runt ozongeneratorer, luftreningsaggregat, elektrostatfilter, system för spetsjonisering och rörjonisering, apparater med UV-strålning samt andra typer av installationer, som framkallar ozon.

Ozondetektorn används för att skydda och larma vid människors exponering av ozon och för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav. Nivågränsvärde är 0,1ppm = 0,2 mg/m3 (hygieniskt gränsvärde under en arbetsdag) och takgränsvärdet är 0,3ppm = 0,6 mg/m3 (hygieniskt gränsvärde under en referensperiod på 15 minuter).

Detektorn används även för att upptäcka läckor och ge automatisk styrning av olika processer och utrustning.

I USA är det hygieniska gränsvärdet 0,05ppm (50ppb), vilket rekommenderas som skarpt larm.

O3-detektorer är avsedda för tidig upptäckt av ozon, mätning och kontroll av luften, inklusive processozoner (höga halter), omgivningsozoner (låga halter) och rökgasozoner (låga koncentrationer).

Detta är ett långsiktigt krav från WHO (Världshälsoorganisationen) som exponeringsgräns för ozon. Vissa OVK-kontrollanter sätter sina egna utsläppsgränser för ozon vid maximalt 0,04 ppm (dvs. 40 ppb).

Mätningen bör utföras ca 0,3 m över golv eftersom det är en tung gas som har den specifika vilkten 1,7. Luft har 1,0.

Detektorn kräver ingen ytterligare kalibrering av kvalificerad tekniker.

Ozon är en giftig gas. Många européer kommer att dö i sjukdomar utlösta av stigande halter marknära ozon under de närmaste åren.

Människans näsa är inte tillräckligt känslig för att kunna upptäcka ozonets metalliska lukt.

Näsans luktsinne varierar dessutom mycket mellan människor och kan påverkas av lokala miljöförhållanden.


Kontroll av krav för hälsa och säkerhet

 


Bärbar mätare monterad i utomhuskapsling

 

 

 

Specifikation för gasdetektor

Gas Det. kod Område (ppm) Min. Det. gräns (ppm) Noggrannhet
vid fabriksinställning
Uppl. (ppm) Resp. tid Driftförh.
Temp rH

 

Ozon (O3) OZS 0-0.05
(50ppb)
0,001

<±0.002 ppm

0,001 240 0-40°C 10-90%
Ozon (O3) OZU 0-0.15
(150ppb)
0,001 <±0.002 ppm 0,001 60 0-40°C 10-90%
Ozon (O3) OZL 0-0.5
(500ppb)
0,001 <±0.008 0-0.1 ppm
<±10% 0.1-0.5 ppm
0,001 60 0-40°C 10-90%
Ozon (O3) EOZ 0-10
(10000ppb)
0,01 <±0.002 0,01 5 0-40°C 10-90%
 
 
     

Specifikationer

     

      Det. tabell
 

 

Elektrokemisk ozonsensor för snabb respons
Vår EOZ-sensor (0-10ppm) har ett Kalman-filter och avancerad signalbehandling för att ge utmärkta linjära värden över hela området.

Displayen uppdateras var 4:e sekund vilket gör denna sensor till ett utmärkt val för läckagesökning samt för hälso- och säkerhetsövervakning där användaren rör sig snabbt mellan olika platser.

Eftersom sensorerna kan bytas ut mellan enheter kan ett bärbart mätinstrument utnyttja båda ozonsensorteknologierna i samma enhet.

 

 

 

 

 

 

O3-detektor

 

 

Ozonmätare,  PS 200
Den bärbara ozonmätaren  PS 200 är ett mätinstrument  som är kompatibelt med 4 olika ozonsensorer samt en temperatur- och fuktgivare, om så behövs.

Denna mätare är en apparat på ingångsnivå avsedd för troliga läckagepunkter av ozonhalter i en mängd olika applikationer.

Displayen kan ställas in för att visa ozonhalt i realtid eller för att visa minimum, maximum och medelvärden.

Ozonhalterna kan visas antingen som ppm eller som mg/m3.

Mätaren är också försedd med ett litiumbatteri med lång livslängd, har över 8 timmars batteritid och en laddningstid på 2 timmar.

 PS 200 kan förses med vilka som helst av de detektorhuvuden anges i ovanstående tabell.

Eftersom kalibreringsdata lagras i sensorhuvudet, är processen att byta sensorhuvuden extremt snabb och kan utföras av vem som helst.

Omkalibrering och service blir enkel - man returnerar bara sensorhuvudet till AP eller köper ett nytt.

Ozonmätaren har också en inbyggd möjlighet för nollpunktskalibrering av det installerade sensorhuvudet så att man kan bibehålla korrekta datavärden mellan omkalibreringsintervallen.

Utmärkande egenskaper

 • Mycket lätt att använda

 • Passar bekvämt i handen

 • 1 mätare är kompatibel med olika ozonsensorer

 • Att ändra sensorer tar bara några sekunder och kan göras var som helst

 • Möjlighet att fjärrstyra sensorn

 • För omkalibrering returneras sensorn helt enkelt till AP

 • Lång livslängd med litium-batteriteknik

 • Stor display ger min., max. och medelvärden


 PS 200

 

 


 

   

Ozonmätning

Storkök

Manual Datablad i luft

Case Study

       
       
 

  CE-cert. Sensor Techn. Prislista
 

 

Ozonmätare,  PS 300 med larm och styrfunktioner. Utöver funktioner hos  PS 200 finns följande tilläggsfunktioner.

Det finns användardefinierade höga och låga börvärden som utlöser ljudlarm när ozonkoncentrationen överstiger börvärdet.

En viktig egenskap hos PS 300 med bärbara monitorer är förmågan att fungera i driftläget kontinuerlig drift.

Övre och undre styrgränser kan enkelt ställas in direkt på skärmen.

Genom att använda 0-5V utgången kan PS 300 användas för att slå på eller av en externt ansluten enhet, exempelvis en ozongenerator, eller system där det finns en förutbestämd gasnivå.

Genom att välja tillbehöret för väggfäste och koppla in strömförsörjningen kan  PS 300 på ett effektivt sätt fungera som en fast bildskärm samt som handhållen bärbar enhet.

För dem som vill kalibrera på platsen tillåter  PS 300 justering av nollpunkt och område.

Med kalibreringsenheten R42 och en ozongenerator tillåter denna funktion sensorhuvudet att till fullo kalibreras utan att behöva returneras till AP.

Alternativt kan sensorhuvudet returneras till AP för en fabrikskalibrering, vilket innefattar ett förnyat kalibreringscertifikat.

Utmärkande egenskaper

 • Akustiskt larm varnar för överskriden ozonhalt

 • Analog utgång för att styra externa enheter, t.ex. ozongenerator

 PS 300

   

Ozonmätning

Storkök

Manual Datablad i luft

Case Study

       
       
 

  CE-cert. Sensor Techn. Prislista
 

 

Ozonanalysator,  PS 500 - dataloggning
Utöver funktioner hos  PS 300, har  PS 500 följande funktioner.

 PS 500 bärbara ozonanalysator möjliggör noggrann realtidsmätning av ozon.

Data lagras i 500-serien med maximalt 8.188  tillgängliga journaler. För att ladda ner data medföljer en USB-kabel för anslutning till PC.

Gratis medlevererad PC-mjukvara till 500-serien presenterar data på diagram eller i tabellform. Data kan laddas ned och visas i Excel.

Andra funktioner på 500-serien inkluderar övervaknings-ID och plats-ID.

Monitor-ID identifierar analysatorn och ser till att alla data från den är knutna till denna monitor.

ID kan användas för att märka mätningar till en viss plats vilket är till hjälp vid provtagning på ett antal platser under loppet av en dag eller vecka.

Höga och låga larmnivåer kan även konfigureras för att varna när ozonkoncentrationer har nått ett användardefinierat börvärde.

Utmärkande egenskaper

 • Data loggas direkt på analysatorn

 • Funktion för ljudlarm

 • Nollpunkts- och områdes-kalibrering på platsen

 • Gratis PC-programvara, (kompatibel med Windows 7, 8, XP)

 • Anslutning direkt till PC via USB

 PS 500

   

Ozonmätning

Storkök

Manual Datablad i luft

Case Study

       
       
 

  CE-cert. Sensor Techn. Prislista
 

 

Kalibrering
Kalibreringstillbehöret är ett enkelt och effektivt verktyg för att kalibrera detektorhuvuden för bärbara och fasta mätare.

Genom att leverera ett konsekvent flöde av kalibreringsgas till detektorhuvudet, utan att tvinga luften till detektorn åstadkommer man en exakt kalibreringen.

Kalibreringsverktyget kan också användas för att fukta den gas som är viktig för bästa resultat med GSS-detektorer.

Mer information om hur man kalibrerar detektorhuvuden finns i pdf:en till höger.

 

Kalibreringskit

   

Exempel

 

   

    Kal. cert.

Kalibrering

 

 

Tillbehör

 

 

 

IP 41 Enhet för fjärrstyrning
Kompatibel med föjande AP-produkter:

 • PS 500, 300 och 200 bärbara mätare

 • PS 900 and 930 stationära monitorer.

 • IP41-enheten för fjärrstyrning är avsedd för applikationer där detektorn måste vara skild från skärmens fot och där det finns ytterligare  krav på att skydda detektorn från damm och inträngande vatten.

  Fördelarna är bland annat:

 • Flexibel kabellängd

 • Plug and play

 • Ingen kalibrering erfordras

 • Lätt att installera

 • Detektorn är manipuleringssäker och skyddad av kapslingsgraden IP41.

  IP41-enheten för fjärrstyrning är utformad så att detektorhuvudet ska placeras upp till 14 meter från instrumentet med en vanlig CAT5-kabel.

  Större avstånd kan uppnås med användning lämpligt vald kabel.

  Instrumentet används när det finns ett behov av att mäta gas i en miljö där användaren inte vill vistas eller där det finns ett krav på att detektorn skall vara skild från mätarfoten.

  Det är en plug-and-play-enhet som inte behöver någon ytterligare konfigurering.

  IP41-kapslingen ger också extra skydd för att detektorhuvudet  förorenas av damm och vatten som skulle kunna minska livslängden på detektorn.

  I detta kit ingår:

  • Adapter till detektorhuvud

  • Adapter till IP41-mätinstrument och kapsling 

  • Cat 5-kabel – 10m

  • Väggfäste

  Enhet för fjärrstyrning
  Kompatibel med föjande AP-produkter:

 • PS 500, 300 och 200 bärbara mätare

 • PS 900 and 930 stationära monitorer.

 • Enheten för fjärrstyrning är avsedd för applikationer där detektorn måste vara skild från displayens fot.

  Fördelarna är:

 • Flexibel kabellängd

 • Plug and play

 • Ingen kalibrering erfordras

 • Lätt att installera

 • Enheten för fjärrstyrning är utformad så att detektorhuvudet ska placeras upp till 14 meter från instrumentet med en vanlig CAT5-kabel.

  Större avstånd kan uppnås med användning lämpligt vald kabel.

  Instrumentet används när det finns ett behov av att mäta gas i en miljö där användaren inte vill vistas eller där det finns ett krav på att detektorn skall vara skild från mätarens fot.

  Det är en plug-and-play-enhet som inte behöver någon ytterligare konfigurering.

  I detta kit ingår:

  • Adapter till detektorhuvud

  • Adapter till mätinstrument

  • Cat 5-kabel – 2m

  • 3 gummifötter

  • 4 Velcrofästen

   

   

  Väska - liten
  Designad för säker förvaring och transport av de bärbara mätarna PS 200, 300 och 500  samt alla relevanta tillbehör, inklusive kablar för datoranslutning, laddare samt temperatur- och fuktgivare.

  Denna lilla väska har plats för en bärbar mätare, 2 detektorhuvuden och alla extratillbehör.

     

   

   

  Väska - stor
  Designad för säker förvaring och transport av de bärbara mätarna PS 200, 300 och 500 samt alla relevanta tillbehör, inklusive kablar för datoranslutning, laddare samt temperatur- och fuktgivare.

  Denna stora väska har plats för en bärbar mätare, 7 detektorhuvuden och alla extratillbehör. Den levereras också med avtagbar axelrem.

     

   

   

  Väggfäste
  Väggfästet väger lite och har utformats speciellt för snabb och enkel montering av de bärbara mätarna PS 200, 300 eller 500.

  Fästet är överdraget med plast, har en yta som inte repar och kan installeras med standardskruvar.

   

     

     

  Lithiumbatteri
  För användning i mätarna PS 200, 300 och 500. 

  Ger mer än 8 timmars batteritid och med 2 timmars laddtid.

     

     

  Adapter för cigarettuttag
  Designad för att möjliggöra laddning av batteripaketet till PS 200, 300 och 500 med  12V från bilens cigarettändaruttag.

   

   

  Detektor för temperatur/fukt
  Plug-in detektor för temperatur och relativ fuktighet som utformats speciellt för användning på den bärbara mätarna PS 200, 300 och 500.

  Den kan användas samtidigt med detektorhuvuden för alla gaser som är anslutna till mätaren för att rapportera temperatur och relativ luftfuktighet direkt till displayen.

  När den används på PS 500 kommer data också att loggas direkt till enheten.   

   

   

  Industriell kapsling
  Den industriella kapslingen är kompatibel med de bärbara mätarna PS 500 och 300.

  Den är avsedd för inomhusbruk i fasta eller säkra övervakningsapplikationer.

  Inloppsmunstyckena kan eliminera damm och minska vatteninträngning för att skydda detektorn mot skada.

  Kapslingen kan enkelt monteras på vägg. 

  Det finns tre kabelgenomföringar i botten för anslutning av strömförsörjning, PC, temperatur- och fuktdetektor.

  Kapslingen har följande specifikationer :

  Dimensioner

   

  Höjd (inkl. genomföringar)

  283 mm

  Bredd

  180 mm

  Djup

  90 mm

  Material

  Glasfiberförstärkt fot av polykarbonat

  Montering

  Skruv

   

   

  Revolutionerande utomhusövervakningar
  Nya bärbara instrument med utbytbara detektorhuvuden revolutionerar sättet på vilket forskare, konsulter och miljöchefer samlar in luftkvalitetsdata med hjälp av PS 500 ENV.

  PS 500 ENV som är ett både lätt och bärbart instrument mäter exakt vanliga luftföroreningar ned till koncentrationer - så låga som ppb i vissa fall.

  Hittills har de som önskat få information om utomhusluftens kvalitet varit tvungna att använda diffusionsrör som varierar i noggrannhet och inte kan ge realtidsdata, eller att använda optiska referensanalysatorer som inte är bärbara och dessutom mycket dyra.

  PS 500 ENV tillgodoser behovet av exakt realtidsinformation om luftkvaliteten med ett lätt bärbart ll ett överkomligt pris för korttidsstudier, hotspot-övervakning och med intermittenta mätningar.
   

  PS 500 ENV är utrustad med ett litiumbatteri som ger 8 timmars kontinuerlig drift innan laddning krävs. Den kan logga över 8100 mätningar - mer än tillräckligt för en hel dag på ett visst område.

  Kunderna kan välja mellan en rad utbytbara detektorhuvuden för t.ex. kvävedioxid, kolmonoxid, koldioxid, ozon, vätesulfid, svaveldioxid, ammoniak och flyktiga organiska föreningar.

  Med ett enkelt mjukvaruprogram kan man ladda ner och manipulera data på den egna datorn.

  Med den vatten- och dammtäta kapslingen, kan PS 500 ENV lämnas på plats under ett antal dagar, vilket gör att man kan samla in trenddata.

   

     

   

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter