Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - INTRODUKTION

   

Introduktion


 

Varför mäter vi det?
I den övre atmosfären skyddar "bra" ozon (O3)  livet på jorden från solens ultravioletta strålar. På marknivå är "dåligt" ozon en förorening som utgör en betydande hälsorisk, särskilt för personer med astma. Det skadar också grödor, träd och annan vegetation och är en huvudkomponent i smog.

Varifrån kommer det?
Marknära ozon avges inte direkt; det är skapas av kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOC) i närvaro av solljus. Utsläpp från industrianläggningar och elektriska verktyg, fordonsavgaser, bensinångor och kemiska lösningsmedel är några av de främsta källorna till kväveoxider och flyktiga organiska föreningar.

Hur mäter vi det?
The O3 analyzer module continuously measures ozone in ambient air. Air is actively sampled by pump and travels through a glass and Teflon coated inlet system to the analyzer module. The ozone analyzer module incorporates a gas sensitive semiconductor sensor. This sensor is a tungsten oxide (WO3) formulation that is particularly sensitive to O3 when operated at elevated temperatures. By subjecting the sensor to periodic zero flow conditions and temperature cycling, the analyzer module compensates for drift and cancels interferences from NO2 and VOCs.

Analysmodulen för O3 mäter ozon kontinuerligt i luften. Luft  samplas aktivt av av en pump och färdas genom ett glas- och teflonbelagt insugningssystem till analysatormodulen. Modulen för ozonanalysatorn innehåller en gaskänslig halvledarsensor. Denna sensor är en volframoxid (WO3) som är särskilt känslig för WO3 vid förhöjda drifttemperaturer. Genom att utsätta sensorn för periodiska nollflödesförhållanden och temperaturvariationer, kompenserar analysmodulen för avvikelser och förhindrar störningar från WO3 och VOC.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter