Order och leveranser

 

Uppdaterad: 19 feb 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Pentan

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - Pentan, C5H12

 

   

Pentan är ett kolväte, en alkan med fem kolatomer - C5H12.

Pentaner är komponenter i vissa bränslen och används som speciallösningsmedel i laboratoriet.

Deras egenskaper är mycket lika de som finns hos butaner och hexaner.

 

Gasövervakningens grunder

Skadlig gas
Gasövervakning av brännbara gaser tjänar till att erhålla larm vid gasläckage.

Pentan är en tung explosiv gas med ett brännbarhetsområde 1,4 – 7,8 vol%.

Gasens densitet är 2,49. (Luft = 1,0)

Isopentan är en tung explosiv gas med ett brännbarhetsområde x.x – x.x vol%.

Gasens densitet är 2,49. (Luft = 1,0)

Cyklopentan är en tung explosiv gas med ett brännbarhetsområde x.x – x.x vol%.

Gasens densitet är 2,49. (Luft = 1,0)

Detektorn monteras ca. 2 dm över golv.

Gasens tyngd gör att den ansamlas i djuppunkter både inom- och utomhus.

Lämpliga larmnivåer kan avgöras från fall till fall. Vi rekommenderar nivå 1 till 10%  och nivå 2 till 20% av LEL.

Information om LEL och explosionsfara

Nivålarm 1 bör resultera i kontrollåtgärder medan nivålarm 2 skall betraktas som katastroflarm.

Vid en eventuell vidarekoppling av larm till lokal räddningstjänst är det fördelaktigt om man låter två detektorers samtidiga nivå 2-larm styra detta, för att undvika falsklarm.

Nivålarm 2 bör även resultera i blixtljus- och/eller siren/gaslarmsskylt.

 

Nivålarm 1 förses med blixtljus.


Gasövervakning utomhus
Eftersom rekommendationer om övervakning alltid är beroende av omständigheterna i olika specifika fall så måste man alltid utvärdera effekterna av gasövervakning.

En prioritering av detektorplacering ger följande:

 1. All utrustning i anslutning till objektet som bedöms utgöra potentiella läckagekällor och som är inhysta i hus/skjul bör övervakas.

 2. Ibland måste speciella hänsyn tas till närboende eller till andra faktorer där man bedömer det som viktigt att minsta lilla gasförekomst är oönskad.

Det har förekommit att man byggt anläggningar så att en viss ansamling av brännbar gas skett utan att ens kraftig vind lyckats avventilera området runt larmobjektet.

Fördelen med invallning är att larm från gasövervakning erhålls tidigare och säkrare.

Nackdelen är att explosiv gaskoncentration kan byggas upp, som utan invallningen inte skulle uppstå.

Val av utrustning

Stand-alone detektorn Combi är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet. Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 


Analog detektor APEN, väggmontering

 

 

 

Byggvaru-

CE

   
 

 
 

deklaration

deklaration

Datablad

 
         
 

Cyklopentan

Isopentan

Pentan

 
 

 
 

Prislista

Prislista

Prislista

 
 


Analog detektor APEN, kanalmontering

 

Kalibr.-

Kanalkit

 

Kapslings-

 

 

certifikat

Datablad Manual

grad

 
 


 

 


Gaslarmskylt till gasdetektor

 

 

     

 

 

 

 

 

Prislista Datablad  
 


 

 

 

 

 

 

OAW 24
Kombinerad varningssiren och
blixtljus till gasdetektorer

         

 

 

 

 

  Prislista Datablad  

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 24
Blixtljus

 

         

 

 

 

 

  Prislista Datablad  

 

   

 

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

BPEN, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

 

CE

Ej klar

BPEN

 
 

 
 

deklaration

Manual

Datablad  
         
 

Cyklopentan

Isopentan Pentan  
 

 
 

Prislista

Prislista Prislista  

 

 

BPEN, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 

   
 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

 

 

 


   

Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

Combidetektor CPEN -Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CE

Underst. CPEN  

 
RS485 deklaration RS485 Datablad  
         
  Cyklopentan Isopentan Pentan  
 

 
  Prislista Prislista Prislista  

 

 

 

 

Combidetektor CPEN - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE saknas  

   

deklaration

certifikat

deklaration

Manual  
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter