Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Styren

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - STYREN

 

   

Övervakning och styrning av ventilation i glasfibertillverkning
Gasövervakning vid glasfibertillverkning skall svara mot två huvudbehov:

  • Att varna om mängden skadligt styren når en ohälsosam giftig och explosiv nivå

  • Att tillse att styrningen av ventilationen sker på bästa sätt, dvs. efter friskluftsbehov.

Skadlig gas
Vid glasfibertillverkning utsätts medarbetarna för styren som är såväl giftig som explosiv (dessutom kan den lätt upptas genom huden)

Styren är en tung explosiv gas med ett brännbarhetsområde 1,1 – 8,0 vol%.

Gasens densitet är 3,59. (Luft = 1,0)

Detektorn monteras ca. 2 dm över golv.

 

Hygieniska gränsvärden - Styren

Nivågränsvärde NGV 8h 20% LEL

Takgränsvärde TGV 15min 50% LEL

Vid glasfiberlaminering, som utförs bland annat vid tillverkning av glasfiberplastbåtar, användes styren som lösningsmedel.

Till skillnad från lackeringsverkstäder är avsikten ej att lösningsmedlet skall avdunsta utan man vill behålla så mycket av styrenen som möjligt i slutprodukten.

Båtbyggare använder styren både vid sprutning och lokal laminering.

Vid sprutning, som i regel sker i boxar, skall styrenen övervakas.

Man tar hänsyn till dels behovet att varna för förgiftning men även för explosivitet varför det är naturligt att använda två larmnivåer.

Den ena inträder vid 1/3 av det hygieniska gränsvärdet och den andra vid 20% av den undre explosionsgränsen (20%LEL), dvs 0,22 vol% (2200ppm).

Mer information om LEL och explosionsfara

 

ATEX explosionssäkra styren-
detektorer

 
     

ATEX

 

 

 

 

 

 

Datasheet

 


 

 

 

 

 


IP54

 
     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


IP44, Low cost

 


Compatible with different types of bus systems

 


Övervakningscentral med inbyggd styren-
detektor

 
   

Detektor för
brännb. gaser

 
   

 
   

Manual

 

Styrning av ventilationen
Utnyttjandegraden i sprutboxarna varierar men behovsstyrd ventilation sparar i regel mycket pengar.

Ventilationsstyrningen anpassas så att ventilationen kopplas på då arbetsskiftet börjar.

Man har ett minimiflöde, som garanteras med antingen begränsning av friskluftsintagnings-spjäll eller inställning av ventilations-anläggningen på minimiventilering.

Minimiflödet har uträknats baserat på explosionsfaran (20% LEL).

Då plastsprutan startats aktiveras ventilationens till- och frånluftsflöde automatiskt till ett minimum (beräknat på basen av 1/3 av nivågränsvärdet).

För att sänka halterna i luften då man slutat måla styrs regleringen av luftflödet med gasövervakningens detektorer.

Gasövervakningsanläggningen som mäter halten vid arbetsplatsen och i utsugskanalen är överordnad viss styrning av ventilation och plastsprutan:

  • Om koncentrationen överstiger inställd första larmnivå (hälsofara) kopplas verkstadens ventilation till full effekt, oavsett om plastsprutan är på eller inte.
     

  • Om koncentrationen överstiger inställd övre larmnivå (explosionsfara) stängs plastflödet till plastspruten av samtidigt som larm ges.
    Ventilationen går även vid detta läge på full effekt.

Styrning av laminering vid glasfibertillverkning baserad på övervakning av styrenhalt.

  • Om koncentrationen sjunkit under inställd nedre nivå återgår styrningen till normalläge.

För larm- och brytningsfunktion rekommen-deras s.k. två-detektorers-larm, dvs att minst 2 st detektorer har aktiverats, eller minst 2 minuters fördröjning ifall man vill erhålla funktionen med bara en detektor.

Vid lokal laminering placeras detektorerna hängande i arbetszonen samt i utsugskanalerna.

Gasövervakningsanläggningen utformas för steglös reglering av ventilationen.

Då nivåvärde 1 hos någon av detektorerna överstiger det inställda styrningsvärdet körs ventilationen igång på deleffekt och då blandas och utjämnas gaskoncentrationerna i utrymmet ifråga.

Deleffekten styrs till maximieffekt om nivåvärde 2 överskrids hos någon av detektorerna.

Personalvarningslarm erhålls då två detektorer samtidigt har nått sitt larmvärde.

Ventilationen kan också zonstyras så att den på första larmnivå enbart aktiveras där detektorn är monterad.

Sensorval
För att övervaka styren räcker det i regel med en generell kolvätedetektor, som reagerar för alla kolväten inklusive rökgaser.

Instrumentval
I de fall ventilationsstyrningen inte sker med hjälp av en DUC erfordras ett instrument.

Instrumentet bör placeras så att larm- och eventuella mätvärden lätt kan avläsas och gärna på ett frekventerat och betydelsefullt ställe (utanför lamineringsverkstaden).

För att klara övervaknings- och styrnings-uppgifterna bör ett instrument ha 2 st larmnivåer (med tillhörande reläer) och koncentrationsavläsning.

Referenser

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter