Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Svavelväte

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, SVAVELVÄTE

   

H2S - Svavelväte
Svavelväte är en mycket farlig och illaluktande gas vars lukt kan kännas redan vid koncentrationer under 0,1ppm.

Det är dock väldigt viktigt att påpeka att luktsinnet ej är pålitligt när det gäller att varna för svavelväte då luktsinnet redan vid låga koncentrationer av gasen blir bedövat.

Detta innebär alltså att man inte känner någon lukt efter en stund.

Om koncentrationen sedan stiger till hälsovådliga halter, märker man ej  faran.

Hygieniska gränsvärden:

 • Nivågränsvärde 10ppm

 • Takgränsvärde 15ppm

Om koncentrationen stiger endast en liten bit över takgränsvärdet så verkar gasen irriterande på ögon och stiger den ytterligare, uppstår även irritation på slemhinnor (andningsvägarna).

Lungödem kan uppträda.

Andra symptom som uppträder vid högre koncentrationer är huvudvärk, yrsel och försämrad motorik.

Redan vid 800 ppm är endast några få minuters exponering livsfarlig. Mycket höga koncentrationer leder till ögonblicklig död.

Svavelvätedetektorer används bland annat av pappersindustrin, den kemiska industrin samt av avlopps- och reningsverk.

Sensorplacering
Svavelvätet har en densitet som är något tyngre än luftens densitet, men som ändå ligger väldigt nära.

Sensorerna bör alltså placeras i andningshöjd samt vid troliga läckageställen.

Explosionsfara
Svavelväte i högre koncentrationer är explosionsfarligt.

LEL = cirka 4,3%

Då svavelväte är något tyngre än luft så kan det samlas upp i utrymmen som är lågt belägna och här kan alltså en explosiv atmosfär bildas.

Antändningstemperaturen är förhållandevis låg.

Applikationer

 • Raffinaderier

 • Borrplattformar och riggar

 • Plattformar för gas och oljeproduktion

 • Slammätningsverksamhet

 • Avsvavlingsanläggningar

 • Kärnkraftsanläggningar med tungt vatten

 • Avloppsreningsverk

 • Kemiska fabriker

 • Platser över brunnar

 • Anläggningar för  oljeåtervinning/återanvändning

 • Pappersmassa och Cellulosafabriker

Referenser


IP65, Standard - väggutförande

       

Manual

Adresslista
Modbus
Datablad

Prislista

       
     

     

Pressrelease

       
 


IP65, Kanalutförande

 
       
     

     

IP kapslingsgrad

 


IP65, Svavelvätedetektor med display

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Gascentral för 1 till 2 sensorer (1 st inbyggd)
med reläutgångar för 4 st larmnivåer, intern summer, operatörspanel och display

 

 

   

 

 

 

Datablad

Prislista

Manual

 
   

   


Varningsljus för svavelvätedetektorer

Varningssiren för svavelvätedetektorer

   


Gasalarmskylt för svavelvätedetektor


Kombinerad varningssiren och blixtljus för svavelvätedetektorer


 

ATEX Gasdetektorer finns för 2 st explosionsklasser enligt nedan:

Zone 1 finns med eller utan display

ATEX Gasdetektorer för Zone 1 är i explosionstät kapsling EEx d

Anläggningens hölje är så beskaffat att tändning och förbränning inom höljet av förekommande explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv gasblandning utanför höljet och att höljet därvid kan uthärda  uppkommande explosionstryck utan att skadas.

I Zone 1 får man räkna med att en explosiv atmosfär kan uppstå vid normal drift i processen men att närvaron är relativt kortvarig.

Materielen skall inte vara en tändkälla i normal drift eller vid ett fel.

ATEX Gasdetektorer för Zone 2 är i utförande Non-sparking EEX nA

EEx nA är icke gnistalstrande utrustning.

I Zone 2 behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär uppstår under normal drift, och om den uppträder sker detta sannolikt sällan och kortvarigt.

Materielen skall inte vara tändkälla i sin normala drift.

 
   

ATEX

Modbus
ATEX

 

Prislista

Datablad

Adresslista

 


EEx-d ATEX Protection Class

 


EEx-n ATEX Protection Class

 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter