Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 okt 2018
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Gasvarning

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GASVARNING

 

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet.

Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.

Vid läckage av en giftig eller en explosiv gas är det därför viktigt att snabbt kunna påvisa detta innan någon kommer till skada.

Långvarig exponering av giftiga gaser även i låga koncentrationer kan vara hälsofarligt.

Till detta krävs en gasvarningsutrustning som larmar i god tid och som ej ger fellarm (vilket kan resultera i minskad respekt för larmet).

Förutom att utrustningen ska fungera tillförlitligt så måste den dessutom vara av rätt typ samt vara riktigt monterad.

Hänsyn måste tagas till olika möjliga felkällor, andra förekommande gaser som kan störa (interferera) gasens identitet i förhållande till luftens densitet m.m.

Detta gäller både portabla gasvarnare och stationära gasvarnare.

Sensorns placering
Allmänt gäller att sensorn måste placeras så att den kommer att kunna nås av gasen i fråga om läckage.

För portabla varnare gäller att öppningen för sensorn ej får övertäckas, stoppas ned i en ficka etc.

Sensorn bör alltså riktas utåt.

I övrigt så ska ju den portabla varnaren alltid följa med användaren.

Vid användandet av stationära sensorer så måste hänsyn tas till förhållandet mellan densiteten för gasen man mäter och luftens densitet.

En gas med högre densitet än luft kommer att sträva nedåt medan en gas med lägre densitet kommer att sträva uppåt.

Detta innebär att en gas som t.ex. propan kommer att samlas upp vid golvet, i golvbrunnar osv.

Sensorn brukar därför i allmänhet placeras högt om den detekterande gasen har lägre densitet än luft och lågt om den har högre densitet.

Vid en del applikationer kan det dock vara svårare att avgöra var sensorn ska placeras.

T.ex. om kolmonoxid, som har endast en något lägre densitet än luft, är komprimerad och plötsligt släpps uti atmosfären så kommer den snabba tryckförändringen ge upphov till ett temperaturfall vilket i sin tur innebär att kolmonoxidens densitet kommer att öka.

Detta kan innebära att kolmonoxiden kommer att sjunka mot golvet.

Det kan även vara till nytta att känna till att trots olika gaser har olika densitet så separeras de ej helt och håller i olika lager så som vätskor gör, detta på grund utav den ständiga rörelse gasmolekylerna befinner sig i.

Luftströmmar kan i vissa fall vara viktiga att ta hänsyn till.

Ju mindre densitetsskillnad det är mellan en gas och luften desto lättare påverkas gasen av luftströmmar.

Exempel på sådana gaser är kolmonoxid, som är något lättare än luft, svavelväte och kvävedioxid som är något tyngre.

I de fall det på grund av luftströmmar är svårt att avgöra var gasen tar vägen kan det vara bra att montera sensorn på en nivå som ligger nära andningsområdet för de människor som ska skyddas.

Det är också viktigt att skydda sensoröppningen för damm (partiklar) och vätskor (t.ex. vatten som kan tränga in till sensorn).

Detta kan göras med stänksskydd som finns att få med sensorerna.

Hur många sensorer behövs i en stationär anläggning?
Detta måste avgöras från fall till fall beroende på situationen på den plats man vill övervaka, men som tumregel kan man använda sig av följande:

En sensor per 100m2 samt komplettering med sensorer vid de platser där läckage kan uppstå.
Detta är alltså något som måste avgöras från fall till fall.

Referenser

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter