Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Rökdetektering > Brandgasdetektor

utskriftsvänlig sida

 

RÖKDETEKTERING - BRANDGASDETEKTOR (FCO)

   

Brandgasdetektor FCO
Denna brandvarnare ger en mycket tidig upptäckt.

Brandgasdetektor FCO är ett nytt koncept för brandgasdetektion som varnar på ett mycket tidigt stadium.

Systemet har ett antal olika CO-detektorer,
0 - 50 ppm, som gör att man kan skräddarsy system för alla tänkbara system.

Systemet kan omfatta en eller flera detektorer med eller utan display, reläutgångar och bussfunktioner t.ex. Modbus RTU uppkopplade i ett kommunikationssystem.

Det kan också anslutas till externa system, som styr- och övervakningssystem för byggnadsautomation.

Utmärkande Egenskaper

 • Upptäcker de flesta kolbaserade bränder

 • Ger mycket tidig varning för sakta pyrande bränder

 • Idealisk för smygande brandhärdar

 • Okänslig för falsklarm

 • Kan placeras på flertalet olika platser

 • Kompatibel med befintliga styr- och reglersystem

 • Miljövänlig Halogenfri kapsling

FCO är en ny serie brandgasdetektorer för kolmonoxidmätning som är unik inom brandvarningsindustrin.

FCO kan användas i många applikationer och detektorerna är speciellt användbara vid pyrande bränder.

 


De Luxe - kanalutförande, IP65, 24 Vac/dc

IP

     

Kapslingsgrad

Manual Prislista

Datablad

       
    Modbus

Modbus

   

    Adtresslista

Manual


 

 


Väggutförande, IP65

Att användas upp till max 10 m/s i ventilationskanal

   


CO-kurva

   

Kolmonoxid
Kolmonoxid är en giftig gas som uppkommer vid bränder och är orsaken till en stor andel brandolyckor.

Kolmonoxid är luktfri, färglös och smaklös vilket gör den nästan omöjlig att upptäcka.

Lägre nivåer av kolmonoxid kan leda till svårigheter med orienteringen och kollaps under fysisk ansträngning vilket hindrar möjligheten för brandoffren att fly.

I många år har det varit känt att kolmonoxidmätning kan användas för att ge tidig varning om brand, speciellt vid bränder som utvecklas sakta och pyrande där kolmonoxid uppkommer innan man upptäcker röken.

I dessa situationer kan man om man använder brandgasdetektorer upptäcka branden betydligt tidigare än om man använder optiska eller fördunklingsdetektorer.

Eftersom kolmonoxid är en gas och mer rörlig än rök är placeringen av detektorn inte lika känslig vilket ger en högre sannolikhet för tidig upptäckt.

Tillämpningsområden - Pyrande bränder
Ett oproportionellt antal olyckor beror på bränder som sprids långsamt.

En typisk brandorsak är tappade cigarettfimpar vilka beräknas föranleda 18% av alla bränder men mer än 42% av alla dödsfall vilket i huvudsak beror på inandning av giftig gas.

Genom att upptäcka dessa bränder i tid kan evakuering ske innan den giftiga gasen kräver sina offer och utrymningsvägar blockeras.

Användningsområden:

 • Hotell och flerbostadshus

 • Sjukhus och vilohem

 • Fartyg

 • Skolor och universitet

 • Kontorsbyggnader och varuhus

Flexibel placering av detektor
Rökrörelsen hindras av skiktningar som skapas av elden och där kolmonoxid är en gas mycket rörligare än rök och som sprids oftare.

Fördelen med brandgasdetektorn FCO är att den inte är så känslig för vad den placeras utan tillåter hög tolerans vid placeringen.

Typiska tillämpningar:

 • CO-detektorn kan upptäcka brand från utsidan av en stängd dörr i ett skåp, sovrum eller hytt innan den sprids utanför rummet.
  Detta hjälper till att upptäcka bränder när utrymning är möjlig.

 • CO-detektorn kommer att fortsätta fungera även om den inte är rätt placerad på en vägg eller under golv.

 • CO-detektorn kommer att fungera när skiktningar förhindrar rökrörelser såsom heta takutrymmen, atrium och byggnader med metalltak.

Flexibel täckning:
Kolmonoxid fyller ett utrymme helt och hållet och CO-detektorn är därför mycket mindre känslig för den plats där branden startar.

Således kommer CO-detektorer som placeras på samma sätt som konventionella detektorer att ge ett mycket bättre skydd och varna i tid i stora lokaler där den troliga brandhärden är svår att förutsäga.

Tillämpning:

 • Lagerlokaler och där stora områden skall täckas

 • Stora foajéer, matsalar och receptioner

 • Biografer, teatrar och konserthallar

 • Sportarenor och stora vänthallar

Skydd mot falsklarm
En viktig fördel med CO-detektorn är dess skydd mot falsklarm som påverkar vanliga rökdetektorer eftersom den källa som påverkar rökdetektorer inte avger CO.

Tillämpningar:

 • Hotellrum och omklädningsrum där imma och vattenånga kan förorsaka problem.

 • Fabriksanläggningar där det produceras stoa mängder damm

 • Produktionsanläggningar där kemiska ångor gör så traditionella detektorer avger falsklarm

 • Kök och restauranger där bränt bröd och liknande orsaker till falsklarm.

 • Vid sådana tillfällen kommer tröskelvärdet för larm endast att uppnås om brödet verkligen brinner.

 • Bondgårdar med höga nivåer av damm och andra luftburna materiel

Motståndskraftig för damm och smuts
Brandgasdetektorn FCO kommer inte att fungera sämre beroende på att den blir nedstmutsad av damm och smuts.

Även om känselkroppen blir mycket smutsig betyder det faktum att CO är en gas att den kan tränga igenom smuts förutsatt att smutsen inte har bildat ett ogenomträngligt skal.

Olämpliga användningsområden
En del bränder skapar lite eller ingen kolmonoxid och där passar det inte att använda CO-detektorn.

Sådan bränder är t.ex. bränder som förorsakas av elektriska fel och brända kablar, där passar andra system bättre.

Andra inte kolrelaterade bränder såsom rena metallbränder kommer inte att upptäckas av CO-detektorn.

CO-detektorn är också olämpliga för skydd av områden där kemiska bränder med snabbt förlopp utgör den största risken.

I dessa fall passar värmedetektorer bättre.

CO-detektorn kommer endast att fungera i situationer där förbränning sker, den kommer inte att upptäcka rök och os.

Normer
De flesta tester av brandgasdetektorer finns beskrivna i EN54:Pt9 för optiska detektorer.

Det är således inte möjligt att testa CO-detektorn emot befintliga standarder i världen.

Icke desto mindre visar omfattande tester vid verkliga bränder att CO-detektorn kan upptäcka de flesta typer av bränder.

Kolmonoxidens natur betyder i princip att färre CO-detektorer kan behövas för att täcka ett område än för de traditionella joniserade och optiska detektorerna.

Emellertid skall brandvarningssystem som endast använder CO-detektorer beräknas för samma täckning som traditionella detektorer.

När ett godkänt brandlarmssystem behövs skall CO-detektor ses som tilläggsdetektor och placeras i lokaler med högre risk för de faror som nämnts tidigare.


 

 


 

 
 


 


 

 
 
 


  


Varningssiren för brandgasdetektorer

 


Kombinerad varningssiren och blixtljus för brandgasdetektorer

 

ATEX Gasdetektorer finns för 2 st explosionsklasser enligt nedan:

Zone 1 finns med eller utan display

ATEX Gasdetektorer för Zone 1 är i explosionstät kapsling EEx d

Anläggningens hölje är så beskaffat att tändning och förbränning inom höljet av förekommande explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv gasblandning utanför höljet och att höljet därvid kan uthärda  uppkommande explosionstryck utan att skadas.

I Zone 1 får man räkna med att en explosiv atmosfär kan uppstå vid normal drift i processen men att närvaron är relativt kortvarig.

Materielen skall inte vara en tändkälla i normal drift eller vid ett fel.

ATEX Gasdetektorer för Zone 2 är i utförande Non-sparking EEX nA

EEx nA är icke gnistalstrande utrustning.

I Zone 2 behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär uppstår under normal drift, och om den uppträder sker detta sannolikt sällan och kortvarigt.

Materielen skall inte vara tändkälla i sin normala drift.


 

 


"Jetfan"-applikationer

 
   

ATEX

Modbus
ATEX

 

Prislista

Datablad

Adresslista

 


EEx-d ATEX Protection Class

 


EEx-n ATEX Protection Class

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter