Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSGUIDE - PARKERINGSHUS/GARAGE

utskriftsvänlig sida

 

 

 

Projekteringstips för garage och parkeringhus vid användandet av CO och NO2-detektorer

Kolmonoxid (Bensin CO) /Kvävedioxid (Diesel NO2)
Acceptabel koncentration av kolmonoxid i garage, tunnlar etc. regleras övergripande av BBR 1999 och av Svensk Byggnorm  från 1980 utgåva 2, 3:67.
Gränsen är satt till 50 ppm
.

Märkligt nog finns inga regler i BBR 1999 eller Svenska Byggnorm avseende acceptabel koncentration av Kvävedioxid men reglerna för hygieniska gränsvärden ( AFS 1996:2 ) är mycket är hårda.

Kolmonoxid CO har nivågränsvärde NGV ( ett gränsvärde för exposition under arbetsdag för omgivningsluft-övervakning) på 35 ppm.  Om källan är avgaser är gränsvärdet 20 ppm.

Korttidsvärde KTV (ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exposition under en referensperiod av 15 minuter) är 100 ppm, dock inte för avgaser.

Kvävedioxid NO2 har ett nivågränsvärde NGV vid avgaser på 1 ppm och vid icke avgaser på 2 ppm.
Takgränsvärdet, TGV, vid icke avgaser ligger på 5 ppm.

I svensk byggnorm framgår om koncentrationen CO överstiger 50 ppm så skall fläktarna gå med full hastighet och rent logiskt bör detta även gälla en koncentration av kvävedioxid på 1 ppm.

Sensorplacering:
Kolmonoxiden
har en något lägre densitet än luft med ligger ändå nära luftens densitet att den lätt kan påverkas av luftdrag.

Normalt brukar man ju säga att gaser med lägre densitet (lättare gaser) stiger mot taket och att man ska anpassa sensorplaceringen därefter, men när en gas densitet ligger väldigt nära luftens så måste man ta hänsyn till att den är väldigt lättpåverkad och kan hamna var som helst i lokalen.
I dessa fall placeras sensorn lämpligast i andningshöjd
.

On/off 3 st nivåer för CO

 

Analog 4-20mA/0-10Vdc givare för CO och NO2

 


 Kvävedioxiden är tyngre än luft och sjunker i luft, men de är också känsliga för luftdrag.

Rekommenderad höjd är cirka 2 dm över golv


Antal detektorer som kan behövas beror på garagets utformning och antal platser, vissa tumregler finns:

  1. En detektor per 400m2

  2. Om inga uppgifter finns på storleken på garaget och dess yta, gäller att varje bil kräver 25m2 inkl. in- och utkörningsytor.
    Det är att rekommendera att köra fläktar på lågvarv när kalla bilar förekommer för att ventilera eventuella bensinångor.
    Där kvävedioxid förekommer gäller följande om källan är avgaser från t.ex. dieselfordon eller gasoldriven ismaskin på isbanor.

NO2 -larm i garage:

  • 1 ppm Varning, fläkt startar eller går från halv till helfart

  • 5 ppm Larm, takgränsvärde


Mätning med koldioxidgivare (CO2) i garage och parkeringshus (avser både bensin och dieselbilar)

Koldioxid är en av de vanligaste biprodukterna i förbränningsprocessen från personbilar, långtradare och bränsleeldad utrustning.

Även om utrustningen hanteras och underhålls på rätt sätt kommer CO2 att produceras i kvantiteter som är 100 gånger eller mer än någon annan brännbar biprodukt som anses farlig inkluderat kolmonoxid, hexan, salpeteroxid eller kvävedioxid.

   

Det är även viktigt att observera att de katalysatoromvandlare som används i alla fordon tillverkade i Nordamerika omvandlar nästan 100% av all kolmonoxid och hexan till CO2.

Bilden till höger visar en uppdelning av biprodukterna från förbränningen efter volym (i ppm) för en bil som går på tomgång.

Observera att kväve och syre också avges i förbränningen men anses inte som farliga biprodukter.

Bilens katalysatoromvandlare omvandlar dess gaser till koldioxid

Eftersom CO2 är den största biprodukten vid förbränningen kan den användas för att visa på förekomsten av brännbara biprodukter.

T.ex. har US Bureau of Mines rekommenderat att koldioxid skall kunna användas som ett index när man mäter och kontrollerar dieselföroreningar.

1).
Även boken ”1995 ASHRAE Applications handbook” skriver “Kontroll (av brännbara ämnen) med hjälp av instrument kan förenklas genom att övervaka CO2-nivåerna eftersom studier har visat sambandet mellan olika föroreningar från dieselmotorer och CO2

2).
Diagrammet nedan visar det 8 timmars tröskelnivåvärde (TLV) som upprättats för de vanligaste brännbara biprodukterna.

Om man antar att proportionen av CO2-produktionen i förhållande till andra biprodukters produktion är samma som ovanstående uppdelning visar diagrammet nedan den CO2-nivå som måste uppnås för att andra produkters TLV skall åstadkommas.

Gasbiprodukter

TLV-koncentration

Motsv. CO2-nivå

Koldioxid

5,000 ppm

5.000 ppm

Hexan

500 ppm

91.700 ppm

Kolmonoxid

50 ppm

4.580 ppm

Salpeteroxid

25 ppm

4.580 ppm

Kvävedioxid

5 ppm

7.860 ppm

I faktiska tillämpningar där CO2 används för att kontrollera brännbara biprodukter skall tröskelvärdet för CO2 vara betydligt lägre än vad som visas ovan för att ge en påtaglig säkerhetsmarginal med tanke på den stora mängd motorfordon som kan finnas i t.ex. ett parkeringsgarage.

US Bureau of Mines har föreslagit att 1.300 ppm av CO2 är en bra börvärdesnivå för reglering av dieselutrustning i gruvor.

I parkeringsgarage bör maximinivåer på 700-800 ppm användas för ventilationssystem som ska ta hand om förbränningsgaser och denna nivå innebär också att uppbyggnaden av andra föroreningar blir försumbar.

Referenser

  1. H.D. Daniel Jr, “Carbon Dioxide As An Index Of Diesel Pollutants”, US Bureau Of Mines, U.S. Department Of The Interior, IC-9324, 1992

  2. ASHRAE 1995, ASHRAE Applications Handbook 1995, American Society Of Heating & Refrigeration Engineers, page 12.15, Control by Contaminent Level Monitoring

 

 

CDR 142 CO2-givare med specialprogram för lastutrymmen

 

CDK CO2-givare med specialprogram för lastutrymmen
Internt uppvärmd för kalla miljöer

 

 
 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter