Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - OZON (O3) - INDUSTRIELLT

 

Ozon
Gasen är giftig och är en hälsofara när den förekommer på marknivå (markozon), men högt upp i atmosfären fyller den en livsviktig funktion som avskärmare av skadlig UV-strålning.

Marknära ozon (även kallat markozon eller troposfäriskt ozon) är ozon nära jordytan.

I stratosfären, på över tio kilometers höjd, skyddar ozon mot solens farliga ultravioletta strålar, men det är skadligt för växter och djur som lever i den lägsta delen av atmosfären.

Ozonet hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter, och reagerar med slemhinnorna i luftvägarna.

Marknära ozon bildas bland annat när solljuset möter bilavgaser.

Det alstras också i kopieringsapparater.

Ozon är en naturlig växthusgas som behövs för att rena luften på marknivå.

I den fotokemiska processen, till exempel när solens UV-strålar träffar syrgas (O2), bildas fritt syre (O) och ozon (O3).

Ozonet oxiderar föroreningar mycket snabbt och bryter oftast ner dessa till koldioxid och vatten.

Minskningen av ozonhalten i atmosfären (beroende bland annat på de ökade industriutsläppen) har under de senaste decennierna lett till att så kallade ozonhål har börjat dyka upp över jordens polarregioner (Arktis och Antarktis).

Teknisk användning
Ozon är kemiskt sett mycket aggressivt och har en relativt stor teknisk användning.

Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av vatten. Ett problem med teknisk användning av ozon är gasens instabilitet.

Den måste därför tillverkas på plats.

Ozon används ibland för att ta bort lukt.

Vanliga användningsområden:

 • Beredning av läkemedel och syntetiska smörjmedel, där ozonets funktion är att bryta kol-kolbindningar.

 • Blekning av pappersmassa och textilvaror.

 • Desinfektion av luft och vatten, genom att ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer.

 • På många håll i världen används ozon i stället för klor för att rena kommunalt dricksvatten.

 • Ozon bildar inga organiska klorföreningar och finns inte heller kvar i vattnet efter reningsprocessen.

 • Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.

 • Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på matvaror och i sädeslager.

 • Odöreliminiering av möbler som har överlevt eldsvåda men luktar rök, då används en så kallad ozonkammare.

Val av utrustning

Stand-alone detektorn är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet. Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 


RO3 Standalone-detektor, reläutg. och analog

 
CE

RO3

RO3 (uk) RO3 (uk)  

 
deklaration
kommer
Prislista Manual
kommer
Datablad
 
 
         

 

 

WO3, Standalone-detektor, analog modbus och reläutgång

 

Art/Science

WO3   WO3 (uk)  

 
RS485 Prislista
kommer
Manual
kommer
Datablad  
         
    Underst. CE  
   

 
    RS485 deklaration
kommer
 

 

 

SO3, Standalone-detektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

SO3

Underst. SO3 (uk)  

 
RS485 Prislista
kommer
RS485 Datablad
 
 
         
      CE  
       
      deklaration
kommer
 

 

 

SO3, Standalone-detektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal  

 

deklaration

certifikat

deklaration
kommer

kit  
         
         
         
         

 

 


AO3, Analog detektor - väggmontering

Byggvaru-

CE

AO3

A-O3

 

 

deklaration

deklaration
kommer

Prislista
 

Datablad
kommer

 

 

 
 


AO3, Analog detektor - kanalmontering

Kalibr.-

Kanalkit

 

Kapslings-

 

 

 

certifikat

Datablad  

grad

 

 

 

Gasalarmskylt för kvävedioxiddetektor

 

 

     

 

 

 

 

 

Prislista
kommer
Datablad
kommer
 


Varningssiren för kvävedioxiddetektorer

 

 

A-O3

AAW

 

 

 

 

 

 

Prislista
kommer
Datablad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAW 24, kombinerad varningssiren och
blixtljus för kvävedioxiddetektorer

 

   

A-O3

OAW24

 

 

 

 

 

  Prislista
kommer
Datablad  

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

BO3, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

CE

skall göras

BO3

BO3

 

 

deklaration
kommer

Manual

Prislista
 
Datablad-
kommer
 

 

 

BO3, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 
     

 

       
       
 

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.


Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.


Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

CO3, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CO3

Underst. CO3 (uk)  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad
kommer
 
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

C-O3, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE    

   

deklaration

certifikat

deklaration
kommer

   
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter