Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 okt 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Kolmonoxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KOLMONOXID (CO)

 

 

Kolmonoxid är en av de vanligast förekommande giftiga gaserna.

Det är en färg- och luktlös gas.

Det hygieniska gränsvärdet är 35ppm, men redan vid lägre koncentrationer kan symptom i form av trötthet visa sig.

Vid högre koncentrationer blir andningen forcerad. Andra symptom på förgiftning är huvudvärk, illamående, förvirring och yrsel.

Förgiftningen leder ofta till medvetslöshet och eventuellt även till döden.

Allvarliga symptom kan uppstå redan vid koncentrationer på några hundra ppm, om man exponeras för gasen under en längre tid.

Upprepade förgiftningar kan ge bestående men.

Vad som sker vid förgiftning är att kolmonoxiden tas upp av hemoglobinet i blodet vilket gör att syretransporten störs.

Vid förgiftning bör den förgiftade få andas med syrgasapparat.

Larmgränser för övervakning av den omgivande luften sätts lämpligen efter de hygieniska gränsvärdena:

 • Larm 1 = 35ppm

 • Larm 2 = 40ppm

Om källan är avgaser sätts följande gränser:

 • Larm 1 = 20ppm

 • Larm 2 = 25ppm

Se mer i Arbetsmiljöverkets "Hygieniska Gränsvärden"

I alla processer där man har ofullständig förbränning av kolbränslen bildas kolmonoxid.

CO-varnare behövs inom metall- och gruvindustrin där det förekommer förbränningsmotorer. Ett annat område är den kemiska industrin.

Detektorplacering
Kolmonoxiden har en något lägre densitet än luft men ligger ändå så nära luftens densitet att den lätt påverkas av till exempel luftdrag.

Normalt brukar man ju säga att gaser med lägre densitet (lättare gaser) stiger mot taket och att man ska anpassa sensorplaceringen därefter, men när en gas densitet ligger väldigt nära luftens så måste man alltså ta hänsyn
till att den är väldigt lättpåverkad och kan hamna var som helst i lokalen.

I dessa fall placeras sensorn lämpligast i andningshöjd, 1,5 - 1.8 m över golv.

Om kolmonoxid, som har något lägre densitet än luft, är komprimerad och plötsligt släpps ut i atmosfären kommer den snabba tryckförändringen att ge upphov till ett temperaturfall vilket i sin tur får till följd att kolmonoxidens densitet ökar.

Detta kan då innebära att kolmonoxiden sjunker mot golvet.

Explosionsfara
Kolmonoxid är också en explosiv gas, men undre explosionsgränsen, dvs. minsta koncentration vid vilken explosion kan förekomma, är relativt hög, 10,9%, vilket ju på grund av förgiftning är en livsfarlig koncentration.


Se även projekteringstips

Val av utrustning

Stand-alone detektorn är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet. Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 


ACO, Analog detektor - väggmontering

Byggvaru-

CE

ACO

ACO

 

 

deklaration

deklaration

Prislista

Datablad

 

 

 


ACO, Analog detektor - kanalmontering

 

Kalibr.-

Kanalkit

 

Kapslings-

 

 

 

certifikat

Datablad  

grad

 
 
 


 


Gasalarmskylt för kolmonoxidsdetektor

 

 

ACO

   

 

 

   

 

 

Prislista    
 
 
 


Varningssiren för kolmonoxiddetektorer

 

 

 

ACO

AAW

 

 

 

 

 

 

Prislista Datablad  

 

 


OAW 24, kombinerad varningssiren och
blixtljus för kolmonoxiddetektorer

 
   

ACO

OAW 24

 

 

 

 

 

  Prislista Datablad  
 

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

BCO, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

CE

 

BCO

BCO

 

 

 

deklaration

  Prislista Datablad  

 

 

BCO, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 
     

 

   

 

 

       
 

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

   

   

Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

CCO, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CCO

Underst. CCO  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

 

 

CCO, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal-  

 

deklaration

certifikat

deklaration

kit  

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter