Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Kolmonoxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KOLMONOXID (CO)

 

 

Kolmonoxid är en av de vanligast förekommande giftiga gaserna.

Det är en färg- och luktlös gas.

Det hygieniska gränsvärdet är 35ppm, men redan vid lägre koncentrationer kan symptom i form av trötthet visa sig.

Vid högre koncentrationer blir andningen forcerad. Andra symptom på förgiftning är huvudvärk, illamående, förvirring och yrsel.

Förgiftningen leder ofta till medvetslöshet och eventuellt även till döden.

Allvarliga symptom kan uppstå redan vid koncentrationer på några hundra ppm, om man exponeras för gasen under en längre tid.

Upprepade förgiftningar kan ge bestående men.

Vad som sker vid förgiftning är att kolmonoxiden tas upp av hemoglobinet i blodet vilket gör att syretransporten störs.

Vid förgiftning bör den förgiftade få andas med syrgasapparat.

Larmgränser för övervakning av den omgivande luften sätts lämpligen efter de hygieniska gränsvärdena:

  • Larm 1 = 35ppm

  • Larm 2 = 40ppm

Om källan är avgaser sätts följande gränser:

  • Larm 1 = 20ppm

  • Larm 2 = 25ppm

Se mer i Arbetsmiljöverkets "Hygieniska Gränsvärden"

I alla processer där man har ofullständig förbränning av kolbränslen bildas kolmonoxid.

CO-varnare behövs inom metall- och gruvindustrin där det förekommer förbränningsmotorer.

Ett annat område är den kemiska industrin.

Detektorplacering
Kolmonoxiden har en något lägre densitet än luft men ligger ändå så nära luftens densitet att den lätt påverkas av till exempel luftdrag.

Normalt brukar man ju säga att gaser med lägre densitet (lättare gaser) stiger mot taket och att man ska anpassa sensorplaceringen därefter, men när en gas densitet ligger väldigt nära luftens så måste man alltså ta hänsyn
till att den är väldigt lättpåverkad och kan hamna var som helst i lokalen.

I dessa fall placeras sensorn lämpligast i andningshöjd, 1,5 - 1.8 m över golv.

Om kolmonoxid, som har något lägre densitet än luft, är komprimerad och plötsligt släpps ut i atmosfären kommer den snabba tryckförändringen att ge upphov till ett temperaturfall vilket i sin tur får till följd att kolmonoxidens densitet ökar.

Detta kan då innebära att kolmonoxiden sjunker mot golvet.

Explosionsfara
Kolmonoxid är också en explosiv gas, men undre explosionsgränsen, dvs. minsta koncentration vid vilken explosion kan förekomma, är relativt hög, 10,9%, vilket ju på grund av förgiftning är en livsfarlig koncentration.


Se även projekteringstips

Val av utrustning, t.ex. COW MDR

Stand-alone detektorn är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet.

Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 

 


COW, analog, modbus, reläutgång - vägg

Drifttid

Gas-

COW/COD

COW/COD

 

 

p-hus

övervakn.

Prislista

Datablad

 
         
COW Antal det. Proj.tips

CE

 

 

P-release

p-hus p-hus deklaration  

 

 
 


COD, analog, modbus, reläutgång - kanal

 
COD Täckn. omr.

COW/COD

COW/COD

 

 

P-release

p-hus

Prislista

Datablad

 
 
 


COR, analog, modbus - rum

 
P.-release

COW/COD

Ex. kalibr.-

Byggvaru-

 
 

 
Modbus Datablad certifikat

deklaration

 

 


PCO - analog 4-20mA

 
   

Kapslings-

   

 

 

 

 

 

 

grad

   
 

 
         

 

 

 

 

 

 

       
 


 


 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste typen av gasövervakningsanläggning  för flera mätpunkter är gaslarm.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt.

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

Gasprodukter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

 


ATEX 1

 


ATEX 2

 

 

     

ATEX

 
     

 
     

Guidelines

 
 

Larmenheter

 
 

Blixtljus för kolmonoxiddetektorer

Varningssiren för kolmonoxiddetektorer

   

 

 

 

OAW

 

 

 

 

 

 

 

  Datasheet  
 

 

 

 

AAW

 

 

 

 

 

 

 

  Datasheet  

 

   

Påkörningsskydd

Kombinerat varnings- och blixtljus för
kolmonoxid detektorer

 

 

 

 

OAW

 

 

 

 

 

 

 

  Datasheet  

 

   

Påkörningsskydd

   

Kalibrering

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter