Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Klorin

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - Klorgas (Cl2)

 

Cl2 Klorgas
Klorgas har en stark doft och är en korrosiv gröngul gas.

Gasen används bland annat vid rening av vatten och inom den kemiska industrin.

Klorgasen absorberas lätt av de flesta material, vilket gör att det kan vara olämpligt med aspiratorsystem vad gäller klordetektion.

Vid kalibrering används lämpligen glasampuller.

Klor är retande i ögon och slemhinnor.

Luktgränsen ligger på 0,02 ppm

Nivågränsvärde (Långtidsvärde) = 0,5 ppm (blixtljus)

Takgränsvärde (Korttidsvärde) = 1,5 ppm (gasalarmskylt)

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och takgränsvärdet som andra larmgräns.

Svåra skador kan uppstå redan när koncentrationen börjar närma sig 100 ppm, även om exponeringstiden är relativt kort.

Koncentrationer som är endast något högre kan vara direkt livshotande.

Viktigt att veta är att symtomen kan komma långt senare varför det är viktigt att snabbt söka läkarvård när man andats in klorgas.

Sensorplacering
Klorgasen är en tung gas, dvs. den har en högre densitet än luft.

Detta innebär att detektorerna i de flesta fall bör placeras lågt samt vid troliga läckagepunkter.

Gasen kan samlas upp i lågt belägna utrymmen där således höga koncentrationer kan förekomma.

Brandfara
Klorgas underhåller, liksom syre, förbränning och kan reagera häftigt med vissa ämnen.

Med andra ämnen kan den bilda explosiva gaser, t.ex. med väte.

Klor
Klor är en tung gulgrön gas som är starkt giftigt.

Lukt
Klor luktar simbassäng och i hushållet används ämnet i vissa rengörningsmedel, som t.e.x klorin.

Lukten går inte ta miste på.

Farlighet
Klor är starkt giftigt och angriper slemhinnor och andningsorgan.

Du känner lukten långt innan den uppnår farliga nivåer.

Referenser

Val av utrustning

Stand-alone detektorn är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet. Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 


RCl2 Standalone-detektor, reläutg. och analog

 
CE-

RCl2

RCl2 (uk) RCl2  

 
certifikat Prislista Manual
kommer
Datablad (uk)
 
 
         
Miljö Byggvaru Kalibr.- Kanalkit  
 
  Datablad certifikat Datablad  

 

 

WCl2, Standalone-detektor, analog modbus och reläutgång

 
  WCl2   WCl2 (uk)  
 

 
  Prislista
kommer
Manual
kommer
Datablad  
         
Kanalkit Byggvaru Underst. CE-dekl.  

 
Datablad Kommer RS485 kommer  
         
      Kalibrering  
       
      Kommer  

 

 

SCl2, Standalone-detektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

 

SCl2

Underst. SCl2 (uk)  
 

 
  Prislista
kommer
RS485 Datablad
 
 
         
      CE  
       
      deklaration
kommer
 

 

 

SCl2, Standalone-detektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal  

 

deklaration

certifikat

deklaration
kommer

kit  
         
         
         
         

 

 


ACl2, Analog detektor - väggmontering

Byggvaru-

CE

ACl2

ACl2

 

 

deklaration

deklaration
kommer

Prislista
 

Datablad
kommer

 

 

 
 


ACl2, Analog detektor - kanalmontering

Kalibr.-

Kanalkit

 

Kapslings-

 

 

 

certifikat

Datablad  

grad

 

 

 

Gasalarmskylt för klorgasdetektor

 

 

     

 

 

 

 

 

Prislista
kommer
Datablad
kommer
 


Varningssiren för klorgasdetektorer

 

 

ACl2

AAW

 

 

 

 

 

 

Prislista
kommer
Datablad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAW 24, kombinerad varningssiren och
blixtljus för klorgasdetektorer

 

   

ACl2

OAW24

 

 

 

 

 

  Prislista
kommer
Datablad  

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

BCl2, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

CE

skall göras

BO3

BO3

 

 

deklaration
kommer

Manual

Prislista
 
Datablad-
kommer
 

 

 

BCl2, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 
     

 

       
       
 

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.


Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.


Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

CCl2, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CCl2

Underst. CCl2 (uk)  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad
kommer
 
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

CCl2, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE    

   

deklaration

certifikat

deklaration
kommer

   
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter