Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > CO2 > Kyl/Frysrum

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KYL_OCH FRYSRUM (CO2)

   

Kylföretag sparar in tid och kostnader i framtiden.

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte.

Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas.

Gasdetektorer i omedelbar närhet av anläggningen detekterar kontinuerligt oönskat gasläckage.

I samband med gascentraler och dess gasdetektorer och tillhörande varningsanordningar skyddas främst människor, men även själva kylsystemet.

Både på stormarknader med luftkonditionering, i bryggerier eller på vingårdar - måste även de minsta läckorna omedelbart upptäckas, lokaliseras och rapporteras.

Gasdetektorerna från AP är speciellt optimerade för olika kylmedel och arbetar mycket selektivt i riskzonen.

Den kontinuerliga läckagekontrollen är obligatorisk enligt EN 378 för system med kapacitet på mer än 50 kg.

Mätprincipen
Man använder mestadels detektorer som arbetar enligt halvledarprincipen, elektrokemiskt eller på infraröd basis.

Halvledardetektorer som når en luftblandning med ammoniak orsakar en förändring i ledningsförmåga, som omvandlas av elektronik till en signal.

Konduktiviteten är beroende av ammoniakkoncentrationen i luften.

När inställda larmnivåer överskrids, utlöses ett larm.

Man använder också elektrokemiska detektorer som visserligen är generellt dyrare än halvledardetektorer, men som har en lägre tvärkänslighet och som främst används där påverkan av andra ämnen än ammoniak kan utlösa falsklarm.

NH3 / freon / CO2 - detektorer från Automatikprodukter för läckageövervakning av kyl- och frysanläggningar.

Viktiga nationella och internationella regler.

Sammantaget finns det för alla kyl- och luftkonditioneringsanläggningar viktiga internationella, nationella och EU-regler för användning av praktiskt taget alla kända kylmediumsgaser.

Dessa regler syftar till att bl.a. minimera riskerna i de tre huvudområden som påverkar hälsa och säkerhet för människor, uttunningen av ozonlagret och annan miljöpåverkan samt eventuell skada på egendom från brand eller explosion.

För operatörer och deras kyl- och luftkonditioneringstekniker och servicepartners, finns det en fjärde faktor som är lika viktig ur ett praktiskt perspektiv, nämligen kostnader.

Läckaget av kylmedium kostar pengar.

Kostnaden för kylmediumgaser har ökat kraftigt under det senaste årtiondet, och de flesta företag inom kyl- och luftkonditioneringsindustrin vet bara alltför väl att påfyllning av kylmedelsläckor kan uppgå upp till 70% av årsomsättningen.

 

Olika lösningar för köldmedelsdetektering
Automatikprodukter marknadsför perfekt matchade detektorer, styr- och varningssystem som kan kombineras på många sätt för övervakning och varning.

På så sätt garanteras optimalt skydd för människor i kritiska situationer i trånga utrymmen.

Individuellt konfigurerbara och flexibla integrerade lösningar kommer från AP och finns i en mängd olika tillämpningar.

CO2-detektorerna har en reglerkrets för temperatur och ett internt värmeelement för att behålla detektorn inom sitt normala funktionsområde även om temperaturen i kyl-/frysförvaringen är så låg som -35 grader.

Detektorns responstid är 10 sekunder

Den nya utbytesdetektorn XChange

Gasdetektorer är i allmänhet tillförlitliga och motståndskraftiga, men har begränsad livslängd och måste kontrolleras minst en gång om året, underhållas och kalibreras.

Tidigare var man tvungen att anlita en kyltekniker från ett av tillverkaren godkänt och auktoriserat specialistföretag.

För vissa parter innebar detta en ganska ineffektiv verksamhet: Anläggningsinstallatören brukade inte tjäna någonting.

Med den nya utbytesdetektorn från Automatikprodukter kan användaren eller kylföretaget själv enkelt byta ut den utan att anlita specialisthjälp.

Detta sparar inte bara tid och pengar utan skapar också ett oberoende.

Detta innebär minskade underhållskostnader på till upp 50%.

 

 

 

 

 

 

AFR, Analog detektor - väggmontering

Sensor

Byggvaru-

AFR

AFR  
 

 

Manual

deklaration

Prislista

Datablad  
 


AFR, Analog detektor - kanalmontering

Kalibr.-

Kanalkit

AFR

Kapslings-

 

 

certifikat

Datablad Datablad

grad

 

 

 


SFR, Standalone-detektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Kommer

Detektor

Underst. Art/Science  

 
Prislista Manual RS485 RS485  
         
    SIL2 CE  
     
    Deklaration deklaration  
 


SFR, Standalone-detektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE Kanal  

 

deklaration

certifikat

deklaration

kit  
 


SFR kan förses med ytterligare
två gasdetektorer

 


Olika uppbyggnadssätt


 

  


 

Blixtljus


 

 


Gaslarmskylt till gasdetektor

OA24

       

 

 

   

Datablad

       

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     
   


Varningssiren för koldioxiddetektorer

OAW24

   

 

 

 

     

Datablad

       
 

 

 

 

AAW

 

 

 

 

 

 

 

  Datablad  

 

   

AP erbjuder tillförlitliga detektorer, gasläckageenheter och varningssystem för kyl- och fryssystem.

 

 

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

  • Leverans av omkalibrerade detektorer

  • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

  • Finns för alla gastyper

  • Garanterade utbytespriser

  • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

  • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

 Fältbusdetektor BFR - Vägg
Modbus, CG-bus

 
 

CE-

 

BACE

 
 

 

 

deklaration

Prislista Datablad  

 

 

Fältbusdetektor BFR, - Kanal
Modbus, CGD-bus

 

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 

   

   
  1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

  2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

  3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

  4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

 

 

 


   

Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer


Combidetektor CFR -  Vägg
ModBus, analog, reläutgång

 

Art/Science

CACE

Underst. CACE  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
      CE  
       
      deklaration  

 


Combidetektor CFR - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE saknas  

   

deklaration

certifikat

deklaration

Manual  
         
      Kanal  
     
    Prislista kit  

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter