Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Kvävedioxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KVÄVEDIOXID (NO2)

 

Kvävemonoxid NO är en färglös, giftig gas. Den oxideras i luften till Kvävedioxid NO2.

Kvävedioxid är en brun, giftig gas med en stickande lukt.

NO och NO2 tillsammans kallas för NOx.

Dessa gaser tillsammans med svaveldioxiden åstadkommer försurning av naturen. På grund av detta har det på senare år har antagits ett antal nya regler för utsläpp av NOx.

Larmgränserna för NO2 resp NO för övervakning av den omgivande luften sätts lämpligen efter de hygieniska gränsvärdena:

 • Larm 1 = 4ppm 30ppm, Nivågränsvärde

 • Larm 2 = 5ppm 50ppm, Takgränsvärde

Om källan är avgaser sätts följande gränser:

 • Larm 1 = 1ppm 20ppm, Nivågränsvärde

 • Larm 2 = 5ppm 25ppm, Takgränsvärde


Läs mer om Arbetsmiljöverkets "Hygieniska Gränsvärden"


Larm sätts lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och takgränsvärdet som andra larmgräns.

På grund av att NO2 lätt absorberas av materielet i gasledningar med mera så kan användandet av aspiratorsystem vara problematiskt.

Detektorplacering

Både kvävemonoxiden och kvävedioxiden är tyngre än luft vilket teoretiskt innebär att gasen kommer att sjunka i luft, men de är också känsliga för luftdrag m.m.

Brandfara
Både NO och NO2 underhåller förbränning

Kväveoxider NOx
Dessa oxider orsakar surt regn, som både ger försurade sjöar och algblomning i övergödda hav.

Höga halter kan ge luftvägssjukdomar.

Gasövervakning och behovsstyrd ventilation i garage och parkeringshus.

Kvävedioxid NO2
bildas i buss-, lastbilsgarage, vägtunnlar, bergrum etc.

 1. Gasövervakning i garage svarar mot två huvudbehov:
  Att varna när mängden skadliga gaser når en ohälsosam nivå.

 2. Att tillse att styrningen av ventilationen sker på bästa och mest lönsamma sätt dvs. efter friskluftsbehov.

När koncentrationen blir för hög startas fläktarna automatiskt och stannar igen när NO2-halten kommit ner till den förutbestämda nivån.

Skadliga gaser
Från bensin- och dieselavgaser kan erhållas skadliga mängder kväveoxider (NOx), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO).

I regel övervakas bara kolmonoxiden i garage då man ofta felaktigt bedömer att de andra gaserna inte når upp till skadliga nivåer.

Kolmonoxiden är en mycket farlig giftig gas.
Förr tog människor ofta livet av sig genom att inandas bilavgaser.

I dag är halterna mycket lägre tack vare katalysatorer i bilarna och kolmonoxid är inte längre något miljöproblem, utom möjligen vid kallstarter.

Beaktar man kolmonoxid och kvävedioxid ur gasövervakningssynpunkt är det lämpligt att ha två larmnivåer, där den ena inträder vid 20ppm (CO/resp 1-2 ppm(NO2), och den andra vid cirka 25 ppm respektive 5 ppm.

Hygieniska Gränsvärden för NO2 (gaser från dieselfordon, gasoldrivna ismaskiner).

 • NGV = 1 ppm om källan är avgaser: Varning, fläkt startar eller går från halv till helfart

 • TGV = 5 ppm: Larm, takgränsvärde

Med NGV menas en koncentration som är acceptabel under en hel arbetsdag (8 timmar).

TGV är den koncentrationen som gäller för genomsnittsvärde under 15 minuter kolmonoxidnivå/kvävedioxidnivå.

Larmnivån överstigs hos två gassensorer samtidigt för att blixtljuset skall aktiveras.

På den högre larmnivån, t.ex. om en saftblandare varnar för ohälsosam kolmonoxidnivå/kvävedioxidnivå, är det lämpligt att låta den högre överstigas hos två gassensorer samtidigt för att blixtljuset skall aktiveras.

Detta för att undvika den "snedbelastning" det kan innebära om en bil råkar stå i direkt närhet till en sensor innebärande överdosering av kolmonoxid eller kvävedioxid.

En sensortäthet av minst 1 sensor / 400-500m2 är lämplig.

Förekommer tung trafik i garaget är det viktigt att ta hänsyn till de andra skadegaserna Nox (samlingsbegrepp för olika kväveoxidföreningar) och kolväten.

Då kan inte specifika CO respektive No2 -sensorer täcka detektionsbehovet utan då krävs andra sensorer som kan detektera dessa gaser.

Styrning av ventilation
Minsta kravet man skall ställa på styrning av ventilationen är att gasövervaknings-anläggningen påverkar ventilationen på så sätt att om skadlig gaskoncentration uppstår skall friskluftsintaget öka så att gaskoncentrationen minskar till oskadlig nivå.

En välreglerad behovsstyrd ventilation i ett garage förbättrar inte bara luftkvaliteten utan den minimerar även energiförbrukningen genom att man undviker onödig ventilation.

Om man optimerar ventilationen med hänsyn till gaskoncentrationen räcker det med att ventilera när luften är så dålig att det behövs.

Med en modern gasövervakningsanläggning kan man erhålla såväl larmfunktioner (två nivåer) som styrfunktioner till luftevakuering.

 

NO2-larm i konstisbanor
När det gäller konstisbanor där kvävedioxid kan förekomma vid ofullständig förbränning på gasoldrivna ismaskiner och därmed orsaka hälsovådliga koncentrationer, rekommenderas att en detektor placeras i var sin kortända på rinken diagonalt från varandra för att få bästa täckning.

 • 1 ppm: Varning

 • 5 ppm: Larm, Räddningstjänsten larmas och hallen utrymmes

Se även projekteringstips

Val av utrustning

Stand-alone detektorn är en detektor där strömförsörjning, larm- och styrfunktioner finns inbyggda i detektorhöljet. Denna används där mycket enkla system eftersträvas och ett fåtal övervakningspunkter önskas.

 

SNO2, Standalone-detektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

SNO2

Underst. SNO2 (uk)  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

SNO2, Standalone-detektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE    

   

deklaration

certifikat

deklaration

   
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 


ANO2, Analog detektor - väggmontering

Byggvaru-

CE

ANO2

ANO2

 

 

deklaration

deklaration

Prislista

Datablad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ANO2, Analog detektor - kanalmontering

Kalibr.-

Kanalkit

 

Kapslings-

 

 

 

certifikat

Datablad  

grad

 


 

 
 

 

Gasalarmskylt för kvävedioxiddetektor

 

 

     

 

 

 

 

 

Prislista Datablad  


Varningssiren för kvävedioxiddetektorer

 

 

ANO2

AAW

 

 

 

 

 

 

Prislista Datablad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAW 24, kombinerad varningssiren och
blixtljus för kvävedioxiddetektorer

 

   

ANO2

OAW24

 

 

 

 

 

  Prislista Datablad  

 

Det instrumentförsedda flerpunktssystemet för gasövervakning bygger på att detektorer förser en gasövervakningscentral med en signal relaterad till gaskoncentrationen.

Signalen behandlas därefter i gasöver-vakningscentralen där eventuella mät-, larm- och styrfunktioner erhålls.

Det vanligaste utseendet hos en gasövervakningsanläggning av denna typ och för flera mätpunkter är CGD-centralen.

Läs mer i denna länk

Önskade systemfunktioner
Oavsett vilken typ av gasövervaknings-anläggning man väljer rekommenderar vi att man tittar på följande funktioner:

Larm:

Bör anläggningen ha en eller två larmnivåer per detektor?

Styrsignaler:

Bör anläggningen ha ett relä per larmnivå och sensor?
Bör reläer ha tidsfördröjning?
Bör anläggningen ha datorutgång?

Mätvärden:

Skall det vara möjligt att utläsa larmvärden?
Skall det vara digital, analog eller blinkande gaslarmskylt?

Diagnostik:

Bör anläggningen själv kunna identifiera sensorfel, ledningsavbrott och instrumentfel?

Säkerhet:

Bör anläggningen ha batteribackup?

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

Säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

 

BNO2, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.
 

 

CE

skall göras

BNO2

BNO2

 

 

deklaration

Manual

Prislista Datablad  

 

 

BNO2, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

Gascentral, CGD

Gascentral

 

 

 

 

 

 

 

 


Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 
     

 

       
       
 

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.


Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

CNO2, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CNO2

Underst. CNO2 (uk)  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

 

 

CNO2, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE    

   

deklaration

certifikat

deklaration

   
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 

   
 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter